Rodyklė 
Protokolas
PDF 260kWORD 179k
Antradienis, 2015 m. vasario 10 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Iniciatyvos, susijusios su Tarptautinės darbo organizacijos diskusijomis apie teisę streikuoti (diskusijos)
 4.Europos jaunimo iniciatyva (ESF reglamento dalinis keitimas) (diskusijos)
 5.Darbuotojų finansinio dalyvavimo skatinimas (diskusijos)
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***I (diskusijos)
 8.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 9.Nekankamas Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) finansavimas (diskusijos)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 11.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 12.Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių 2015 m. konferencija šios sutarties persvarstymo klausimu (diskusijos)
 13.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (diskusijos)
 14.Parlamento sudėtis
 15.Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis
 16.Visiškas nepakantumas moterų lyties organų žalojimui (diskusijos)
 17.Gabono prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Andoros prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Seišelių prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Rusijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Albanijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Singapūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Maroko prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Armėnijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.

°
° ° °

Kalbėjo: Alessandra Mussolini dėl 10-ųjų „foibe“ žudynių ir masinio išvykimo iš Istros aukų atminimo dienos metinių ir Ivan Jakovčić dėl pastarosios kalbos.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Burundis: Bobo Rugurikos atvejis (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Burundžio, ypač Bobo Rugurikos atvejo (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl Burundžio, ypač Bobo Rugurikos atvejo (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu – „Burundis: Bobo Rugurikos atvejis“ (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – „Burundis: žurnalisto ir žmogaus teisių gynėjimo Bobo Rugurikos suėmimas ir neteisėtas kalinimas“ (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu – „Burundis: Bobo Rugurikos atvejis“ (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică ir Biljana Borzan S&D frakcijos vardu – „Burundis: Bobo Rugurikos atvejis“ (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu – dėl Burundžio, ypač Bobo Rugurikos atvejo (B8-0163/2015).

II.   Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu – „Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis“ (B8-0162/2015).

III.   Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ir Notis Marias ECR frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică ir Biljana Borzan S&D frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu – „Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje“ (B8-0161/2015).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Iniciatyvos, susijusios su Tarptautinės darbo organizacijos diskusijomis apie teisę streikuoti (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Iniciatyvos, susijusios su Tarptautinės darbo organizacijos diskusijomis apie teisę streikuoti (2015/2553(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Claude Rolin PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė António Marinho e Pinto), Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto ir Vilija Blinkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi ir Maria Grapini.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


4. Europos jaunimo iniciatyva (ESF reglamento dalinis keitimas) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos jaunimo iniciatyva (ESF reglamento dalinis keitimas) (2015/2554(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lara Comi PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), nepriklausomas Parlamento narys Steeve Briois (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Negrescu), Elisabeth Morin-Chartier (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Dubravka Šuica ir Bronis Ropė), Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský) ir Mara Bizzotto.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Brando Benifei (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Mara Bizzotto, pastarasis į jį atsakė), Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt ir Lynn Boylan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas ir Andrey Novakov.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Seán Kelly dėl procedūros „prašau žodžio“ (Pirmininkas patikslino taikomus kriterijus).


5. Darbuotojų finansinio dalyvavimo skatinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000002/2015), kurį pateikė Marita Ulvskog EMPL komiteto vardu Komisijai: Darbuotojų finansinio dalyvavimo skatinimas (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015).

Marita Ulvskog pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Ulla Tørnæs ALDE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld ir Francesc Gambús.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Adam Szejnfeld), Igor Šoltes ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


7. Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015).

Inés Ayala Sender pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Georges Bach PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Sylvie Goddyn, Wim van de Camp, Lucy Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Matt Carthy), Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Dubravka Šuica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Inés Ayala Sender.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.15 punktas.


8. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom ir Doru-Claudian Frunzulică.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


9. Nekankamas Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) finansavimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nekankamas Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) finansavimas (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą vardu Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos , nepriklausomas Parlamento narys, Davor Ivo Stier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial ir Marita Ulvskog.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį ( 4 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


11. Padėtis Ukrainoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Ukrainoje (2015/2560(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ioan Mircea Paşcu), Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Andrej Plenković (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė William (The Earl of) Dartmouth ir Ivan Jakovčić), Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dariusz Rosati), Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund ir Jean-Luc Schaffhauser (dėl Eugen Freund kalbos).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 19.25 val. ir atnaujintas 19.35 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


12. Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių 2015 m. konferencija šios sutarties persvarstymo klausimu (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių 2015 m. konferencija šios sutarties persvarstymo klausimu (2015/2555(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


13. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (diskusijos)

Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo [2014/2154(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0012/2015).

Charles Goerens pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maurice Ponga PPE frakcijos vardu, Louis-Joseph Manscour S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Doru-Claudian Frunzulică ir Charles Goerens), Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas ir Cristian Dan Preda.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Michael Gahler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Charles Goerens.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.21 punktas.


14. Parlamento sudėtis

Graikijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Stelios Kouloglou, kuris pakeis Georgios Katrougkalos, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. sausio 27 d.

Parlamentas į tai atkreipė dėmesį ir, vadovaudamasis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, konstatavo, kad nuo 2015 m. sausio 27 d. yra laisva Parlamento nario vieta.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Stelios Kouloglou įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


15. Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Afganistanu: Amjad Bashir.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


16. Visiškas nepakantumas moterų lyties organų žalojimui (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000003/2015), kurį pateikė Iratxe García Pérez FEMM komiteto vardu Komisijai: Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015).

Iratxe García Pérez pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Constance Le Grip PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Louise Bours EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Catherine Bearder), nepriklausoma Parlamento narė Vicky Maeijer, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici ir Mary Honeyball.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


17. Gabono prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Andoros prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Seišelių prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Rusijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Albanijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Singapūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Maroko prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų *. Armėnijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Gabono prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0007/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Andoros prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0004/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Seišelių prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0006/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Rusijos Federacijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0008/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Albanijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0002/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Singapūro prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0003/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Maroko prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0005/2015).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Armėnijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0009/2015).

Heidi Hautala pristatė pranešimus.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Mary Honeyball S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Gilles Lebreton, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská ir Mairead McGuinness.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić ir Janusz Wojciechowski.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Heidi Hautala.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.6 punktas, 9.7 punktas, 9.8 punktas, 9.9 punktas, 9.10 punktas, 9.11 punktas, 9.12 punktas ir 9.13 punktas


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 548.169/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika