Indekss 
Protokols
PDF 262kWORD 179k
Otrdiena, 2015. gada 10. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Iniciatīvas saistībā ar Starptautiskās Darba organizācijas debatēm par tiesībām streikot (debates)
 4.Eiropas Jaunatnes iniciatīva (grozījumu izdarīšana ESF regulā) (debates)
 5.Algotu darbinieku finansiālās līdzdalības veicināšana (debates)
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem ***I (debates)
 8.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 9.UNRWA nepieciešamā finansējuma trūkums (debates)
 10.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 11.Stāvoklis Ukrainā (debates)
 12.Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2015. gada pārskatīšanas konference (debates)
 13.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (debates)
 14.Parlamenta sastāvs
 15.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 16.Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)
 17.Gabonas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Andoras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Seišelu pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Krievijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Albānijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Singapūras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Marokas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Armēnijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

°
° ° °

Uzstājās Alessandra Mussolini par foibe slaktiņu upuru un Džūlijas un Dalmācijas iedzīvotāju masveida izceļošanas desmito atceres gadadienu un Ivan Jakovčić - par viņas uzstāšanos.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Burundi — Bob Rugurika lieta (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Burundi, jo īpaši Bob Rugurika lietu (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Burundi, jo īpaši Bob Rugurika lietu (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par Burundi — Bob Rugurika lieta (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par Burundi – žurnālista un cilvēktiesību aizstāvja Bob Rugurika patvaļīgais arests un aizturēšana (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par Burundi — Bob Rugurika lieta (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică un Biljana Borzan S&D grupas vārdā – par Burundi — Bob Rugurika lieta (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy un Monica Macovei PPE grupas vārdā – par Burundi, jo īpaši Bob Rugurika lietu (B8-0163/2015).

II.   Saūda Arābija — Raif Badawi lieta (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Saūda Arābiju — Raif Badawi lieta (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā – par Saūda Arābiju — Raif Badawi lieta (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā – par Saūda Arābiju — Raif Badawi lieta (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par Saūda Arābiju — Raif Badawi lieta (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par Saūda Arābiju — Raif Badawi lieta (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică un Miriam Dalli S&D grupas vārdā – par Raif Badawi lietu (Saūda Arābija) (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy un Monica Macovei PPE grupas vārdā – par Saūda Arābiju — Raif Badawi lieta (B8-0162/2015).

III.   Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumi Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić un Notis Marias ECR grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică un Biljana Borzan S&D grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy un Monica Macovei PPE grupas vārdā – par Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumiem Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (B8-0161/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Iniciatīvas saistībā ar Starptautiskās Darba organizācijas debatēm par tiesībām streikot (debates)

Komisijas paziņojums: Iniciatīvas saistībā ar Starptautiskās Darba organizācijas debatēm par tiesībām streikot (2015/2553(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Claude Rolin PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto un Vilija Blinkevičiūtė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi un Maria Grapini.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


4. Eiropas Jaunatnes iniciatīva (grozījumu izdarīšana ESF regulā) (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas Jaunatnes iniciatīva (grozījumu izdarīšana ESF regulā) (2015/2554(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Lara Comi PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Dubravka Šuica un Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, un Mara Bizzotto.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Brando Benifei lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Mara Bizzotto, kas uz to atbildēja, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt un Lynn Boylan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas un Andrey Novakov.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Seán Kelly par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus par piemērojamiem kritērijiem).


5. Algotu darbinieku finansiālās līdzdalības veicināšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000002/2015) un kuru uzdeva Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā Komisijai: Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības veicināšana (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015).

Marita Ulvskog izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Ulla Tørnæs ALDE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld un Francesc Gambús.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Adam Szejnfeld, Igor Šoltes un Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


7. Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015).

Inés Ayala Sender iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Georges Bach PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn, pie grupām nepiederoša deputāte, Wim van de Camp, Lucy Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Dubravka Šuica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes un Nicola Caputo.

Uzstājās Violeta Bulc un Inés Ayala Sender.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.15. punkts.


8. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (2015/2552(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom un Doru-Claudian Frunzulică.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


9. UNRWA nepieciešamā finansējuma trūkums (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: UNRWA nepieciešamā finansējuma trūkums (2015/2563(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial un Marita Ulvskog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz un Ignazio Corrao.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


10. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (9.2.2015. protokola 4. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)


11. Stāvoklis Ukrainā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ukrainā (2015/2560(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva William (The Earl of) Dartmouth un Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund un Jean-Luc Schaffhauser par Eugen Freund uzstāšanos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo un Krisztina Morvai.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.25 un atsākta plkst. 19.35.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


12. Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2015. gada pārskatīšanas konference (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2015. gada pārskatīšanas konference (2015/2555(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira un Ignazio Corrao.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


13. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (debates)

Ziņojums par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu [2014/2154(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0012/2015).

Charles Goerens iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Maurice Ponga PPE grupas vārdā, Louis-Joseph Manscour S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas un Cristian Dan Preda.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michael Gahler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić un Victor Negrescu.

Uzstājās Neven Mimica un Charles Goerens.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.21. punkts.


14. Parlamenta sastāvs

Grieķijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Stelio Kouloglou ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Georgios Katrougkalos vietā, sākot ar 2015. gada 27. janvāri.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, sākot no 2015. gada 27. janvāra, ir atbrīvojusies deputāta vieta.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Stelios Kouloglou pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


15. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: Amjad Bashir.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


16. Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000003/2015) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (SDZK) (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015).

Iratxe García Pérez izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Louise Bours EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Catherine Bearder, Vicky Maeijer, pie grupām nepiederoša deputāte, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici un Mary Honeyball.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


17. Gabonas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Andoras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Seišelu pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Krievijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Albānijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Singapūras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Marokas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * - Armēnijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Gabonas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0007/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Andoras pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0004/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Seišelu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0006/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Krievijas Federācijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0008/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Albānijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0002/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Singapūras pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0003/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Marokas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0005/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Armēnijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0009/2015).

Heidi Hautala iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Mary Honeyball S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská un Mairead McGuinness.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić un Janusz Wojciechowski.

Uzstājās Věra Jourová un Heidi Hautala.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.6. punkts, 11.2.2015. protokola 9.7. punkts, 11.2.2015. protokola 9.8. punkts, 11.2.2015. protokola 9.9. punkts, 11.2.2015. protokola 9.10. punkts, 11.2.2015. protokola 9.11. punkts, 11.2.2015. protokola 9.12. punkts un 11.2.2015. protokola 9.13. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 548.169/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika