Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 183k
Wtorek, 10 lutego 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Inicjatywy w ramach prowadzonej w Międzynarodowej Organizacji Pracy debaty dotyczącej prawa do strajku (debata)
 4.Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (debata)
 5.Promowanie partycypacji finansowej pracowników (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I (debata)
 8.Sytuacja w Republice Demokratycznej Konga (debata)
 9.Niedobór finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) (debata)
 10.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 11.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 12.Konferencja przeglądowa stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2015 r. (debata)
 13.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (debata)
 14.Skład Parlamentu
 15.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 16.Zero tolerancji dla okaleczania kobiecych narządów płciowych (debata)
 17.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

°
° ° °

Głos zabrali: Alessandra Mussolini w sprawie 10. rocznicy ustanowienia Dnia Pamięci upamiętniającego ofiary masakr foibe i masowych ucieczek Julijczyków i Dalmatów, oraz Ivan Jakovčić w sprawie tego wystąpienia.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Burundi: sprawa Boba Ruguriki (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Burundi, w szczególności sprawa Boba Ruguriki (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie Burundi, w szczególności sprawa Boba Ruguriki (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie Burundi: sprawa Boba Ruguriki (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, w sprawie Burundi: aresztowanie i arbitralne zatrzymanie Boba Ruguriki, dziennikarza broniącego praw człowieka (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Burundi: sprawa Boba Ruguriki (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică i Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, w sprawie Burundi: sprawa Boba Ruguriki (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy i Monica Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie Burundi, w szczególności sprawa Boba Ruguriki (B8-0163/2015).

II.   Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Arabii Saudyjskiej: sprawa Raifa Badawiego (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie Arabii Saudyjskiej: sprawa Raifa Badawiego (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, w sprawie Arabii Saudyjskiej: sprawa Raifa Badawiego (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, w sprawie Arabii Saudyjskiej: sprawa Raifa Badawiego (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Arabii Saudyjskiej: sprawa Raifa Badawiego (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică i Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, w sprawie Raifa Badawiego w Arabii Saudyjskiej (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy i Monica Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie Arabii Saudyjskiej: sprawa Raifa Badawiego (B8-0162/2015).

III.   Masowe groby osób zaginionych z Ashia w wiosce Ornithi w okupowanej części Cypru (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić i Notis Marias w imieniu grupy ECR, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică i Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy i Monica Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie zbiorowych grobów w wiosce Ornithi – w okupowanej części Cypru – zawierających szczątki osób zaginionych z Ashia (B8-0161/2015).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Inicjatywy w ramach prowadzonej w Międzynarodowej Organizacji Pracy debaty dotyczącej prawa do strajku (debata)

Oświadczenie Komisji: Inicjatywy w ramach prowadzonej w Międzynarodowej Organizacji Pracy debaty dotyczącej prawa do strajku (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Claude Rolin w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antónia Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi i Maria Grapini.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


4. Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Lara Comi w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Steeve Briois niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, która odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dubravkę Šuicę i Bronisa Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, i Mara Bizzotto.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brando Benifei, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Marze Bizzotto, która udzieliła mu odpowiedzi, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt i Lynn Boylan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas i Andrey Novakov.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących stosowanych kryteriów).


5. Promowanie partycypacji finansowej pracowników (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000002/2015), które skierowała Marita Ulvskog, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Promowanie partycypacji finansowej pracowników (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Ulla Tørnæs w imieniu grupy ALDE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld i Francesc Gambús.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Adama Szejnfelda, Igor Šoltes i Sergio Gaetano Cofferati.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Wim van de Camp, Lucy Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Matta Carthy'ego, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Dubravka Šuica.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes i Nicola Caputo.

Głos zabrały: Violeta Bulc i Inés Ayala Sender.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 11.2.2015.


8. Sytuacja w Republice Demokratycznej Konga (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Republice Demokratycznej Konga (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom i Doru-Claudian Frunzulică.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo i Gianluca Buonanno.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


9. Niedobór finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Niedobór finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Davor Ivo Stier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arne Gerickego, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial i Marita Ulvskog.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz i Ignazio Corrao.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


10. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 4 protokołu z dnia 9.2.2015) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


11. Sytuacja na Ukrainie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ioana Mirceę Pașcu, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Andrej Plenković, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha i Ivana Jakovčicia, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dariusza Rosatiego, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund i Jean-Luc Schaffhauser, który odniósł się do wystąpienia Eugena Freunda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.25 i wznowione o 19.35.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


12. Konferencja przeglądowa stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2015 r. (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Konferencja przeglądowa stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2015 r. (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Ignazio Corrao.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


13. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (debata)

Sprawozdanie z prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE [2014/2154(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Louis-Joseph Manscour w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Charlesa Goerensa, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas i Cristian Dan Preda.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Michael Gahler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Neven Mimica i Charles Goerens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.21 protokołu z dnia 11.2.2015.


14. Skład Parlamentu

Właściwe organy greckie powiadomiły o wyborze Steliosa Kouloglou w miejsce Georgiosa Katrougkalosa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2015 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich i na mocy art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Stelios Kouloglou bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


15. Skład delegacji międzyparlamentarnych

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

Delegacja do Spraw Stosunków z Afganistanem: Amjad Bashir.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


16. Zero tolerancji dla okaleczania kobiecych narządów płciowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000003/2015), które skierowała Iratxe García Pérez w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Catherine Bearder, Vicky Maeijer niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici i Mary Honeyball.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


17. Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Federacji Rosyjskiej do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton niezrzeszony, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić i Janusz Wojciechowski.

Głos zabrały: Věra Jourová i Heidi Hautala.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.7 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.8 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.9 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.10 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.11 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.12 protokołu z dnia 11.2.2015 i pkt 9.13 protokołu z dnia 11.2.2015.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 548.169/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.30.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności