Zoznam 
Zápisnica
PDF 264kWORD 178k
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Iniciatívy v rámci diskusie Medzinárodnej organizácie práce o práve na štrajk (rozprava)
 4.Európska iniciatíva pre mládež (zmena nariadenia o ESF) (rozprava)
 5.Podpora finančnej účasti zamestnancov (rozprava)
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I (rozprava)
 8.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 9.Nedostatok finančných prostriedkov pre UNRWA (rozprava)
 10.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 11.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 12.Hodnotiaca konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) z roku 2015 (rozprava)
 13.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (rozprava)
 14.Zloženie Parlamentu
 15.Zloženie medziparlamentných delegácií
 16.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)
 17.Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Alessandra Mussolini k 10. výročiu Dňa spomienky na obete tzv. foibe a júlsko-dalmátskeho exodu, a Ivan Jakovčić k tomuto vystúpeniu.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Burundi: prípad Boba Ruguriku (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o Burundi, najmä o prípade Boba Rugurika (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, o Burundi, najmä o prípade Boba Rugurika (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o Burundi: prípad Boba Ruguriku (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, o Burundi, svojvoľné zatknutie a zadržiavanie novinára a obhajcu ľudských práv Boba Rugurika (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o Burundi: prípad Boba Ruguriku (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică a Biljana Borzan v mene skupiny S&D, o Burundi: prípad Boba Ruguriku (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy a Monica Macovei v mene skupiny PPE, o Burundi, najmä o prípade Boba Rugurika(B8-0163/2015).

II.   Saudská Arábia: prípad Rá´ifa Badawího (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o Saudskej Arábii: prípad Rá´ifa Badawího (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o Saudskej Arábii: prípad Rá´ifa Badawího (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, o Saudskej Arábii: prípad Rá´ifa Badawího (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, o Saudskej Arábii: prípad Rá´ifa Badawího (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, o Saudskej Arábii: prípad Rá´ifa Badawího (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică a Miriam Dalli v mene skupiny S&D, o prípade Rá´ifa Badawího, Saudská Arábia (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy a Monica Macovei v mene skupiny PPE, o Saudskej Arábii: prípad Rá´ifa Badawího (B8-0162/2015).

III.   Masové hroby nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić a Notis Marias v mene skupiny ECR, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică a Biljana Borzan v mene skupiny S&D, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy a Monica Macovei v mene skupiny PPE, o masových hroboch nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (B8-0161/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Iniciatívy v rámci diskusie Medzinárodnej organizácie práce o práve na štrajk (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Iniciatívy v rámci diskusie Medzinárodnej organizácie práce o práve na štrajk (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto a Vilija Blinkevičiūtė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


4. Európska iniciatíva pre mládež (zmena nariadenia o ESF) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európska iniciatíva pre mládež (zmena nariadenia o ESF) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lara Comi v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Dubravka Šuica a Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, a Mara Bizzotto.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Mare Bizzottovej, ktorá odpovedala na otázku, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt a Lynn Boylan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas a Andrey Novakov.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Seán Kelly k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predseda spresnil uplatnené kritériá).


5. Podpora finančnej účasti zamestnancov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000002/2015) , ktorú položil Marita Ulvskog, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Podpora finančnej účasti zamestnanca (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Ulla Tørnæs v mene skupiny ALDE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld a Francesc Gambús.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Adam Szejnfeld, Igor Šoltes a Sergio Gaetano Cofferati.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


7. Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn – nezaradená poslankyňa, Wim van de Camp, Lucy Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Dubravka Šuica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes a Nicola Caputo.

Vystúpili: Violeta Bulc a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 11.2.2015.


8. Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Konžskej demokratickej republike (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom a Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


9. Nedostatok finančných prostriedkov pre UNRWA (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Nedostatok finančných prostriedkov pre UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene výboru podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial a Marita Ulvskog.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


10. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 4 zápisnice zo dňa 9.2.2015) bolo oznámené korigendum (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


11. Situácia na Ukrajine (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth a Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý vystúpil k vystúpeniu Eugena Freunda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 19.35 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


12. Hodnotiaca konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) z roku 2015 (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Hodnotiaca konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) z roku 2015 (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


13. Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (rozprava)

Správa o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ [2014/2154(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maurice Ponga v mene skupiny PPE, Louis-Joseph Manscour v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică a Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas a Cristian Dan Preda.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Michael Gahler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić a Victor Negrescu.

Vystúpili: Neven Mimica a Charles Goerens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.21 zápisnice zo dňa 11.2.2015.


14. Zloženie Parlamentu

Príslušné grécke úrady oznámili, že Stelios Kouloglou bol s účinnosťou od 27. januára 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Georgiosa Katrougkalosa.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 27. januára 2015.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Stelios Kouloglou zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


15. Zloženie medziparlamentných delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Amjad Bashir.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


16. Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000003/2015) , ktorú položila Iratxe García Pérez v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Louise Bours v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Catherine Bearder, Vicky Maeijer – nezaradená poslankyňa, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici a Mary Honeyball.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


17. Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Seychel k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala uviedla správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Mary Honeyball v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić a Janusz Wojciechowski.

Vystúpili: Věra Jourová a Heidi Hautala.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.7 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.8 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.9 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.10 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.11 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.12 zápisnice zo dňa 11.2.2015 a bod 9.13 zápisnice zo dňa 11.2.2015.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 548.169/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia