Kazalo 
Zapisnik
PDF 259kWORD 176k
Torek, 10. februar 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Pobude v okviru razprave MOD o pravici do stavke (razprava)
 4.Evropska pobuda za mlade (sprememba uredbe o ESS) (razprava)
 5.Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih (razprava)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Čezmejna izmenjava informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu ***I (razprava)
 8.Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 9.Pomanjkanje finančnih sredstev za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) (razprava)
 10.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 11.Razmere v Ukrajini (razprava)
 12.Pregledna konferenca pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2015 (razprava)
 13.Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (razprava)
 14.Sestava Parlamenta
 15.Sestava medparlamentanih delegacij
 16.Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolovil (razprava)
 17.Pristop Gabona k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Andore k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Sejšelov k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Ruske federacije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Albanije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Maroka k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Armenije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.

°
° ° °

Govorila sta Alessandra Mussolini o 10. obletnici dneva spomina na žrtve fojb in množičnega izseljevanja prebivalcev Julijske krajine in Dalmacije in Ivan Jakovčić o tem govoru.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Burundi: primer Boba Rugurike (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Burundiju, zlasti o primeru Boba Rugurike (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o Burundiju, zlasti o primeru Boba Rugurike (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o Burundiju: primer Boba Rugurike (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD o Burundiju, aretacija in samovoljno pridržanje novinarja in zagovornika človekovih pravic Boba Rugurike (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o Burundiju: primer Boba Rugurike (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică in Biljana Borzan v imenu skupine S&D o Burundiju: primer Boba Rugurike (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy in Monica Macovei v imenu skupine PPE o Burundiju, zlasti o primeru Boba Rugurike (B8-0163/2015).

II.   Savdska Arabija: primer Raifa Badavija (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică in Miriam Dalli v imenu skupine S&D o primeru Raifa Badavija v Savdski Arabiji (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy in Monica Macovei v imenu skupine PPE o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija (B8-0162/2015).

III.   Množična grobišča pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić in Notis Marias v imenu skupine ECR o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică in Biljana Borzan v imenu skupine S&D o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy in Monica Macovei v imenu skupine PPE o množičnih grobiščih pogrešanih iz vasi Aša pri Ornitiju na zasedenem delu Cipra (B8-0161/2015).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Pobude v okviru razprave MOD o pravici do stavke (razprava)

Izjava Komisije: Pobude v okviru razprave MOD o pravici do stavke (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Claude Rolin v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto in Vilija Blinkevičiūtė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi in Maria Grapini.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


4. Evropska pobuda za mlade (sprememba uredbe o ESS) (razprava)

Izjava Komisije: Evropska pobuda za mlade (sprememba uredbe o ESS) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Lara Comi v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Jane Collins v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Dubravka Šuica in Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, in Mara Bizzotto.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Brando Benifei, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Mari Bizzotto, ki je odgovorila, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt in Lynn Boylan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas in Andrey Novakov.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.

Govoril je Seán Kelly o postopku "catch the eye" (predsednik je pojasnil uporabljena merila).


5. Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000002/2015), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbora EMPL Komisiji: Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Ulla Tørnæs v imenu skupine ALDE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld in Francesc Gambús.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Adam Szejnfeld, Igor Šoltes in Sergio Gaetano Cofferati.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


7. Čezmejna izmenjava informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Georges Bach v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn samostojna poslanka, Wim van de Camp, Lucy Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Dubravka Šuica.

Po postopku "catch the eye" so govorili Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes in Nicola Caputo.

Govorili sta Violeta Bulc in Inés Ayala Sender.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika z dne 11.2.2015.


8. Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Demokratični republiki Kongo (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom in Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo in Gianluca Buonanno.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


9. Pomanjkanje finančnih sredstev za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pomanjkanje finančnih sredstev za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije in visoke predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Davor Ivo Stier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial in Marita Ulvskog.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz in Ignazio Corrao.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


10. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 4 zapisnika z dne 9.2.2015).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


11. Razmere v Ukrajini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Ukrajini (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila William (The Earl of) Dartmouth in Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund in Jean-Luc Schaffhauser o govoru Eugena Freunda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo in Krisztina Morvai.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.25, se je nadaljevala ob 19.35.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


12. Pregledna konferenca pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2015 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pregledna konferenca pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2015 (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira in Ignazio Corrao.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


13. Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (razprava)

Poročilo o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU [2014/2154(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens je predstavil poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Maurice Ponga v imenu skupine PPE, Louis-Joseph Manscour v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas in Cristian Dan Preda.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govoril je Michael Gahler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić in Victor Negrescu.

Govorila sta Neven Mimica in Charles Goerens.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.21 zapisnika z dne 11.2.2015.


14. Sestava Parlamenta

Pristojni grški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Georgiosa Katrougkalosa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Stelios Kouloglou z začetkom veljavnosti dne 27. januarja 2015.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ter členom 4(1) in (4) Poslovnika Parlament potrdi sprostitev sedeža, ki je začela veljati 27. januarja 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Stelios Kouloglou polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


15. Sestava medparlamentanih delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel sledečo zahtevo za imenovanje:

Delegacija za odnose z Afganistanom: Amjad Bashir.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


16. Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolovil (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000003/2015), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Ničelna toleranca do pohabljanja ženskih spolovil (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Constance Le Grip v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Louise Bours v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Catherine Bearder, Vicky Maeijer samostojna poslanka, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici in Mary Honeyball.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


17. Pristop Gabona k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Andore k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Sejšelov k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Ruske federacije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Albanije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Maroka k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * - Pristop Armenije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok * (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Gabona k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Andore k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Sejšelov k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Ruske federacije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Albanije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Singapurja k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Maroka k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Armenije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala je predstavila poročila.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Mary Honeyball v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton samostojni poslanec, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská in Mairead McGuinness.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić in Janusz Wojciechowski.

Govorili sta Věra Jourová in Heidi Hautala.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 11.2.2015, točka 9.7 zapisnika z dne 11.2.2015, točka 9.8 zapisnika z dne 11.2.2015, točka 9.9 zapisnika z dne 11.2.2015, točka 9.10 zapisnika z dne 11.2.2015, točka 9.11 zapisnika z dne 11.2.2015, točka 9.12 zapisnika z dne 11.2.2015 in točka 9.13 zapisnika z dne 11.2.2015.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 548.169/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov