Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

2. Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Eva Joly και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope και Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler και Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συνοπτική έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου