Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra

2. ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)).

Debates notika 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon un Ana Gomes S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld un Javier Nart ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Eva Joly un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope un Jørn Dohrmann ECR grupas vārdā - par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler un Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā - par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.17. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika