Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg

2. Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP))

Het debat heeft op 17 december 2014 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 17.12.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld en Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Eva Joly en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope en Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, over het rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler en Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, over het samenvattend verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Stemming: punt 9.17 van de notulen van 11.2.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid