Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg

2. Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (2014/2997(RSP))

Rozprava sa konala 17. decembra 2014 (bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon a Ana Gomes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld a Javier Nart v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Eva Joly a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope a Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler a Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, o súhrnnej správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia