Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Ιανουαρίου 2015 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.1.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015

- Sophia in 't Veld και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015

- Timothy Kirkhope και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev και Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου