Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg

3. Protiteroristické opatrenia (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Protiteroristické opatrenia (2015/2530(RSP))

Rozprava sa konala 28. januára 2015 (bod 12 zápisnice zo dňa 28.1.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld a Javier Nart v mene skupiny ALDE, o opatreniach súvisiacich s terorizmom (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope a Charles Tannock v mene skupiny ECR, o protiteroristrických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev a Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, o protiteroristrických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia