Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg

6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i sensorer av polyvinylklorid i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den30 januari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i system för intravaskulär ultraljudsavbildning (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning av den 2 februari 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller övergångsbestämmelser (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 februari 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy