Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0099/2015

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9.19. Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 και B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0099/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 και B8-0131/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk και Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova και Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Michel Reimon και Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0033)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου