Показалец 
Протокол
PDF 327kWORD 238k
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (внесени предложения за резолюция)
 3.Мерки за борба с тероризма (внесени предложения за резолюция)
 4.Внесени документи
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Подготовка за неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (разискване)
 9.Време за гласуване
  
9.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Комбинираният ефект на антидъмпингови и антисубсидийни мерки със защитни мерки *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Общи правила за внос *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Oбщи правила за износ *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.10.Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.11.Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.12.Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.13.Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.14.Проверка на пълномощията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.15.Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата ***I (гласуване)
  
9.16.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сенегал *** (гласуване)
  
9.17.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (гласуване)
  
9.18.Мерки за борба с тероризма (гласуване)
  
9.19.Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (гласуване)
  
9.20.Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (гласуване)
  
9.21.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Изявление на председателството
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (разискване)
 16.Положението в Йемен (разискване)
 17.Рамка на ЕС за демокрацията, върховенството на закона и основните права (разискване)
 18.Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (разискване)
 19.Назначаване на членове на специалната комисия относно данъчните режими и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 20.Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (продължeние на разискването)
 21.Състав на междупарламентарните делегации
 22.Достъп до лекарствени продукти в ЕС (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.

°
° ° °

Изказа се Emmanouil Glezos, за да поиска провеждането на дебат относно "репарациите", които Германия дължи на Гърция.


2. Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP))

Разискването се състоя на 17 декември 2014 (точка 15 от протокола от 17.12.2014).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon и Ana Gomes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld и Javier Nart, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Eva Joly и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope и Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, относно докладa на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler и Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, относно обобщаващия доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 11.2.2015.


3. Мерки за борба с тероризма (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Мерки за борба с тероризма (2015/2530(RSP))

Разискването се състоя на 28 януари 2015 г. (точка 12 от протокола от 28.1.2015 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld и Javier Nart, от името на групата ALDE, относно предприемане на мерки, свързани с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope и Charles Tannock, от името на групата ECR, относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Андрей Ковачев, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Емил Радев и Arnaud Danjean, от името на групата PPE, относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Гласуване: точка 9.18 от протокола от 11.2.2015.


4. Внесени документи

Следните документи са внесени от Съвета и от Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 3/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 4/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 5/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 6/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 7/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 2/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 - Европейски омбудсман (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2/2014 – Служба на ОЕРЕС (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 9/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 8/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


5. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган, че одобрява трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 54/2014.

В съответствие с разпоредбите на член 13, параграф 2, буква a) от Финансовия регламент Европейската служба за външна дейност информира бюджетния орган за преноса на бюджетни кредити от нейния бюджет за 2014 г. към 2015 г. - бюджетен ред 20101 и бюджетен ред 3003.

В съответствие с разпоредбите на член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри на своето заседание от 5 февруари 2015 г. представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2015.


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложениеIV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за използване на олово в поливинилхлоридни сензори в медицински уреди за ин витро диагностика (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 30 януари 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на живак с приложение в системи за интраваскуларно ултразвуково образно изследване (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията от 2 февруари 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на преходните разпоредби (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 февруари 2015 г.

Препращане на водещата комисия: PECH


7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на търговията на дребно съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - срок: 30.4.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на полетното тестване (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - срок: 4.5.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-нафтилоксиоцетна киселина, ацетохлор, хлорпикрин, дифлуфеникан, флурпримидол, флутоланил и спинозад във и върху определени продукти (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - срок: 27.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на силициев диоксид (Е 551) в съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол (Е 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - срок: 30.3.2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


8. Подготовка за неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luděk Niedermayer, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Nuttall, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Kostas Chrysogonos, за да зададе въпрос „синя карта“ на Herbert Reul, който му отговори, Jörg Leichtfried, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Telička, Eva Joly и Rolandas Paksas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Николай Бареков, Eleftherios Synadinos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Angelika Niebler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, Сергей Станишев, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Emmanouil Glezos и Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, и Claude Moraes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić и Neoklis Sylikiotis.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно организацията на работата на Парламента.


9.1. Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазни мерките, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0015)


9.2. Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (кодифициран текст) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0016)


9.3. Комбинираният ефект на антидъмпингови и антисубсидийни мерки със защитни мерки *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0017)


9.4. Общи правила за внос *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос (кодифициран текст) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0018)


9.5. Oбщи правила за износ *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за износ (кодифициран текст) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0019)


9.6. Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0020)


9.7. Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0021)


9.8. Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0022)


9.9. Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0023)


9.10. Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0024)


9.11. Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0025)


9.12. Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0026)


9.13. Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0027)


9.14. Проверка на пълномощията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проверка на пълномощията [2014/2165(REG)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0028)


9.15. Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0029)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0029)

Изказвания

Inés Ayala Sender (докладчик) преди гласуването.


9.16. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сенегал *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0030)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.17. Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (гласуване)

Разискването се състоя на 17 декември 2014 г. (точка 15 от протокола от 17.12.2014).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 11 февруари 2015 г. (точка 3 от протокола от 11.2.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0098/2015, B8-0123/2015 и B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0098/2015

приема се (P8_TA(2015)0031)

(Предложението за обща резолюция RC-B8-0123/2015 отпада.)


9.18. Мерки за борба с тероризма (гласуване)

Разискването се състоя на 28 януари 2015 г. (точка 12 от протокола от 28.1.2015).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 11 февруари 2015 г. (точка 4 от протокола от 11.2.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 и B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0100/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0122/2015

(за замяна на B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 и B8-0132/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Емил Радев, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Ангел Джамбазки и Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR;

Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas и Rosa D'Amato, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0032)

(Предложението за резолюция B8-0124/2015 отпада.)


9.19. Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 и B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0099/2015

(за замяна на B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 и B8-0131/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni и Lara Comi, от името на групата PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk и Vicky Ford, от името на групата ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Филиз Хюсменова и Juan Carlos Girauta Vidal, от името на групата ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

Michel Reimon и Julia Reda, от името на групата Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo и Laura Ferrara, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0033)


9.20. Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0034)


9.21. Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (гласуване)

Доклад относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС [2014/2154(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0035)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan и Bruno Gollnisch

Доклад Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan и Bruno Gollnisch

Доклад Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Доклад Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr и Bruno Gollnisch

Доклад Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Доклад Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly и Ангел Джамбазки

Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly и Ангел Джамбазки

Мерки за борба с тероризма - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch и Ангел Джамбазки

Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh и Silvia Costa

Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Ангел Джамбазки и Pilar Ayuso.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.20 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

12. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно потъването на лодка днес на юг от Сицилия, при което загинаха около стотина мигранти. Председателят изрази своето съжаление във връзка с тази нова трагедия и увери, че Парламентът се ангажира да направи всичко възможно, за да се избегне повтарянето на това нещастие.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Marielle de Sarnez уведоми, че е присъствала, но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия TRAN: Stelios Kouloglou

комисия AFCO: Stelios Kouloglou

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания: Stelios Kouloglou

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


15. Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Ангел Джамбазки, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund и Goffredo Maria Bettini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo и Ivan Jakovčić.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“ (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas и József Nagy, от името на групата PPE, относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ (2015/2559 (RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“ (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei и Javi López, от името на групата S&D, относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямска държава“ (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 12.2.2015.


16. Положението в Йемен (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Йемен (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Georg Mayer, независим член на ЕП, Afzal Khan, Alyn Smith, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios и Neena Gill, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao и Nicola Caputo.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


17. Рамка на ЕС за демокрацията, върховенството на закона и основните права (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Рамка на ЕС за демокрацията, върховенството на закона и основните права (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Daniel Buda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar и Branislav Škripek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Péter Niedermüller и Sophia in 't Veld, за да зададе два въпроса „синя карта“ на Branislav Škripek, който отговори, Cecilia Wikström, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, и Miltiadis Kyrkos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


18. Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tomáš Zdechovský и Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Ildikó Gáll-Pelcz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová и Helga Stevens.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Angelika Mlinar, Malin Björk, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Илияна Йотова, Kazimierz Michał Ujazdowski, Филиз Хюсменова, Tania González Peñas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini и Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton.

(Продължаване на разискването: вж. точка 20 от протокола от 11.2.2015)


19. Назначаване на членове на специалната комисия относно данъчните режими и другите мерки, сходни по естество или въздействие

Председателят съобщи, че е получил от Председателския съвет предложения за назначаване на членове на специалната комисия относно данъчните режими и другите мерки, сходни по естество или въздействие, които предложения са на разположение на сайта Europarl.

Срок за внасяне на изменения: 11 февруари 2015 г., в 21 ч.

Гласуване: 12 февруари 2015 г., в 11 ч.


20. Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: вж. точка 18 от протокола от 11.2.2015)

Изказаха се: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Мария Габриел, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen и Barbara Matera.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Ангел Джамбазки и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 21.30 ч, бе възобновено в 21.40 ч)


21. Състав на междупарламентарните делегации

По искане на групата ECR Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация за връзки със страните от Машрека: Amjad Bashir


22. Достъп до лекарствени продукти в ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Достъп до лекарствени продукти в ЕС (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Matthias Groote, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane James, Julie Girling, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Giulia Moi и Marek Jurek.

Изказаха се: Christos Stylianides и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 548.169/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.20 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност