Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 326kWORD 242k
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Προετοιμασία για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (12 Φεβρουαρίου 2015) (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Κοινό καθεστώς εισαγωγών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.5.Κοινό καθεστώς εξαγωγών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.6.Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.7.Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.8.Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.9.Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.10.Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.11.Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.12.Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.13.Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.14.Έλεγχος της εντολής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.15.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I (ψηφοφορία)
  9.16.Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης *** (ψηφοφορία)
  9.17.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)
  9.18.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.19.Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ψηφοφορία)
  9.20.Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (ψηφοφορία)
  9.21.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Δήλωση της Προεδρίας
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 17.Πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 18.Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συζήτηση)
 19.Διορισμός των μελών της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου “tax ruling” και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος
 20.Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συνέχεια της συζήτησης)
 21.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 22.Πρόσβαση στα φάρμακα στην ΕΕ (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Εμμανουήλ Γλέζος, για να ζητήσει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με τις “πολεμικές αποζημιώσεις” της Γερμανίας προς την Ελλάδα.


2. Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Eva Joly και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope και Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler και Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συνοπτική έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.


3. Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Ιανουαρίου 2015 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.1.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015

- Sophia in 't Veld και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015

- Timothy Kirkhope και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev και Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 3/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 4/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 5/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 6/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 7/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 2/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1/2015 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2/2014 - BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 9/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 8/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


5. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 54/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων στο 2015 από τον προϋπολογισμό της του 2014 – γραμμή 20101 και γραμμή 3003.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Φεβρουαρίου 2015, το σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 1/2015.


6. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, για τους σκοπούς της προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση του μόλυβδου σε αισθητήρες πολυμερούς του χλωριούχου βινυλίου που χρησιμοποιούνται σε ιατροτεχνολογικά διαγνωστικά βοηθήματα in vitro (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της στις 30 Ιανουαρίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του στις 30 Ιανουαρίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της στις 30 Ιανουαρίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εξαίρεση του υδραργύρου για τα συστήματα ενδοφλέβιας υπερηχογραφικής απεικόνισης (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της στις 30 Ιανουαρίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής της 2.2.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 2 Φεβρουαρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Απόφαση της Επιτροπής της XXX για το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους κλαδικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα λιανικού εμπορίου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - προθεσμία: 30/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 όσον αφορά τις πτητικές δοκιμές (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - προθεσμία: 4/5/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 2-ναφθυλοξυοξικό οξύ, acetochlor, chloropicrin, diflufenican, flurprimidol, flutolanil και spinosad μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - προθεσμία: 27/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση διοξειδίου του πυριτίου (E 551) σε εμβολιασμένο συμπολυμερές πολυβινυλικής αλκοόλης - πολυαιθυλενογλυκόλης (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - προθεσμία: 30/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


8. Προετοιμασία για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (12 Φεβρουαρίου 2015) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (12 Φεβρουαρίου 2015) (2014/2940(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luděk Niedermayer, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Nuttall, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, μη εγγεγραμμένος, και Herbert Reul.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν ο Κώστας Χρυσόγονος, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Herbert Reul, ο οποίος του απαντά, Jörg Leichtfried, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Δημήτριος Παπαδημούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Pavel Telička, Eva Joly και Rolandas Paksas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Ελευθέριος Συναδινός, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Angelika Niebler, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Εμμανουήλ Γλέζου και Δημητρίου Παπαδημούλη, Roberto Gualtieri, Ελένη Θεοχάρους, Μιλτιάδης Κύρκος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, και Claude Moraes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με την οργάνωση των κοινοβουλευτικών εργασιών.


9.1. Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0015)


9.2. Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0016)


9.3. Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0017)


9.4. Κοινό καθεστώς εισαγωγών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0018)


9.5. Κοινό καθεστώς εξαγωγών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0019)


9.6. Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0020)


9.7. Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0021)


9.8. Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0022)


9.9. Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0023)


9.10. Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0024)


9.11. Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0025)


9.12. Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0026)


9.13. Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0027)


9.14. Έλεγχος της εντολής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εντολής [2014/2165(REG)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0028)


9.15. Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0029)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0029)

Παρεμβάσεις

Inés Ayala Sender (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.


9.16. Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0030)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.17. Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0098/2015, B8-0123/2015 και B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0098/2015

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0031)

(Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0123/2015 καταπίπτει.)


9.18. Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Ιανουαρίου 2015 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.1.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 και B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0100/2015

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0122/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 και B8-0132/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki και Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas και Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0032)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0124/2015 καταπίπτει.)


9.19. Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 και B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0099/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 και B8-0131/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk και Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova και Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Michel Reimon και Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0033)


9.20. Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0034)


9.21. Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ [2014/2154(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0035)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan και Bruno Gollnisch

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan και Bruno Gollnisch

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr και Bruno Gollnisch

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Έκθεση Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly και Angel Dzhambazki

Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Τάκης Χατζηγεωργίου, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly και Angel Dzhambazki

Μέτρα κατά της τρομοκρατίας - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch και Angel Dzhambazki

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh και Silvia Costa

Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki και Pilar Ayuso.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

12. Δήλωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με το ναυάγιο που συνέβη σήμερα στα νότια της Σικελίας, κατά το οποίο αναφέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους περίπου εκατό μετανάστες. Εκφράζει τη λύπη της για τη νέα αυτή τραγωδία και διαβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δσμεύεται να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Marielle de Sarnez γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα GUE/NGL τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή TRAN: Στέλιος Κούλογλου

επιτροπή AFCO: Στέλιος Κούλογλου

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας : Στέλιος Κούλογλου

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


15. Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, μη εγγεγραμμένη, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Τάκης Χατζηγεωργίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund και Goffredo Maria Bettini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas και József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του ΙΚ (Ισλαμικό Κράτος) (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Νίκος Ανδρουλάκης, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015.


16. Η κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Υεμένη (2015/2557(RSP))

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, μη εγγεγραμμένος, Afzal Khan, Alyn Smith, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Γεώργιος Επιτήδειος και Neena Gill, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2015/2558(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar και Branislav Škripek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Péter Niedermüller και Sophia in 't Veld, για να θέσουν δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα στον Branislav Škripek, ο οποίος τους απαντά, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, και Μιλτιάδης Κύρκος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (2015/2527(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tomáš Zdechovský και Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Ildikó Gáll-Pelcz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová και Helga Stevens.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Angelika Mlinar, Malin Björk, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini και Carlos Coelho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015)


19. Διορισμός των μελών της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου “tax ruling” και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει από τη Διάσκεψη των Προέδρων τις προτάσεις διορισμού στην ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος, οι οποίες διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 11 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 21.00.

Ψηφοφορία: 12 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 11.00.


20. Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συνέχεια της συζήτησης)

(Έναρξη της συζήτησης: βλ. σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015)

Παρεμβαίνουν οι Μιλτιάδης Κύρκος, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen και Barbara Matera.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι József Nagy, Pina Picierno, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 21.30 και επαναλαμβάνεται στις 21.40.)


21. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας ECR, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τον εξής διορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Amjad Bashir


22. Πρόσβαση στα φάρμακα στην ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσβαση στα φάρμακα στην ΕΕ (2015/2528(RSP)).

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane James, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michèle Rivasi, Λάμπρος Φουντούλης, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, József Nagy, Nicola Caputo, Κώστας Χρυσόγονος, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Giulia Moi και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 548.169/OJJE).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.20.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου