Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 290kWORD 197k
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Terrorismivastased meetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Ettevalmistused riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikuks kohtumiseks 12. veebruaril 2015 (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Ühised impordieeskirjad ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.Ühised ekspordieeskirjad ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.7.Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.8.Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.9.Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.10.Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.11.Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.12.Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.13.Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.14.Volituste kontrollimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.15.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta ***I (hääletus)
  9.16.ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping *** (hääletus)
  9.17.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (hääletus)
  9.18.Terrorismivastased meetmed (hääletus)
  9.19.Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine (hääletus)
  9.20.Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (hääletus)
  9.21.AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Presidentuuri avaldus
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (arutelu)
 16.Olukord Jeemenis (arutelu)
 17.ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste raamistik (arutelu)
 18.Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu)
 19.Maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine
 20.Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu jätkamine)
 21.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 22.Ravimite kättesaadavus ELis (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.

°
° ° °

Sõna võttis Emmanouil Glezos, kas taotles, et Saksamaa poolt Kreekale nn sõjakahjude hüvitamise teemal korraldataks arutelu.


2. USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (2014/2997(RSP))

Arutelu toimus 17. detsember 2014 (17.12.2014protokoll punkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Eva Joly ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope ja Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel Luure Keskagentuuri piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler ja Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati koondraporti kohta (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Hääletus: 11.2.2015protokoll punkt 9.17.


3. Terrorismivastased meetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Terrorismivastased meetmed (2015/2530(RSP))

Arutelu toimus 28. jaanuaril 2015 (28.1.2015 protokolli punkt 12).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat ja Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev ja Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel terrorismivastaste meetmete kohta (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Hääletus: 11.2.2015protokoll punkt 9.18.


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 3/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 4/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 5/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 6/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 7/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 2/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2015 - Euroopa Ombudsman (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2014 – BERECi büroo (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 9/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 8/2015– III jagu –Komisjon (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 10/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 54/2014 heakskiitmisest.

Euroopa välisteenistus teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõike 2 punktiga a eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ülekandmisest oma 2014. aasta eelarve realt 20101 ja realt 3003 2015. aastasse.

Eelarvekomisjon kiitis kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 oma 5. veebruari 2015. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti DEC 1/2015.


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Lisa järgmise dokumendi juurde: Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist in vitro diagnostikameditsiiniseadmete polüvinüülkloriidsensorites (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse elavhõbeda kasutamist intravaskulaarse ultrahelidiagnostika süsteemides (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni 2. veebruari 2015. aasta delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses üleminekusätetega (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. veebruarist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni otsus, milles sätestatakse jaekaubandussektori parimat keskkonnajuhtimise tava, keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldav võrdlusdokument vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - tähtaeg: 30.4.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 748/2012 katselendude osas (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - tähtaeg: 4.5.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 2-naftüüloksüäädikhappe, atsetokloori, kloropikriini, diflufenikaani, flurprimidooli, flutolaniili ja spinosaadi jääkide piirnormidega (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - tähtaeg: 27.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses ränidioksiidi (E 551) kasutamisega polüvinüülalkohol-polüetüleenglükooli pookekopolümeeris (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - tähtaeg: 30.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


8. Ettevalmistused riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikuks kohtumiseks 12. veebruaril 2015 (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikuks kohtumiseks 12. veebruaril 2015 (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luděk Niedermayer, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Nuttall, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Herbert Reulile, kes sellele vastas, Jörg Leichtfried, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pavel Telička, Eva Joly ja Rolandas Paksas.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Angelika Niebler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Emmanouil Glezos ja Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, ja Claude Moraes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis William (The Earl of) Dartmouth Parlamendi töökorralduse kohta.


9.1. Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetme kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0015)


9.2. Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib võtta pärast WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja subsiidiumivastaste meetmete kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0016)


9.3. Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0017)


9.4. Ühised impordieeskirjad ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0018)


9.5. Ühised ekspordieeskirjad ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiste ekspordieeskirjade kohta [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0019)


9.6. Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Gaboni ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0020)


9.7. Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Andorra ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0021)


9.8. Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Seišellide ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0022)


9.9. Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Venemaa Föderatsiooni ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0023)


9.10. Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Albaania ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0024)


9.11. Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Singapuri ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0025)


9.12. Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Maroko ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0026)


9.13. Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide kirjaliku nõusoleku kohta, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku Armeenia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0027)


9.14. Volituste kontrollimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport volituste kontrollimise kohta [2014/2165(REG)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0028)


9.15. Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0029)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0029)

Sõnavõtud

Inés Ayala Sender (raportöör) enne hääletust.


9.16. ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping *** (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vaheline säästva kalanduse partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0030)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.17. USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (hääletus)

Arutelu toimus 17. detsembril 2014 (17.12.2014protokoll punkt 15).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 11. veebruaril 2015 (11.2.2015 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0098/2015, B8-0123/2015 ja B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0098/2015

Vastu võetud (P8_TA(2015)0031)

(Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0123/2015 muutus kehtetuks.)


9.18. Terrorismivastased meetmed (hääletus)

Arutelu toimus 28. jaanuaril 2015 (28.1.2015protokoll punkt 12).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 11. veebruaril 2015 (11.2.2015 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ja B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0100/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0122/2015

(asendades B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ja B8-0132/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ja Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel;

Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ja Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0032)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0124/2015 muutus kehtetuks.)


9.19. Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ja B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0099/2015

(asendades B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ja B8-0131/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk ja Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova ja Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Michel Reimon ja Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo ja Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0033)


9.20. Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0034)


9.21. AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (hääletus)

Raport AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta [2014/2154(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0035)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ja Bruno Gollnisch

Raport: Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ja Bruno Gollnisch

Raport: Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Raport: Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Bruno Gollnisch

Raport: Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Raport: Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly ja Angel Dzhambazki

USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly ja Angel Dzhambazki

Terrorismivastased meetmed - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch ja Angel Dzhambazki

Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh ja Silvia Costa

Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki ja Pilar Ayuso.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

12. Presidentuuri avaldus

Istungi juhataja tegi avalduse täna Sitsiiliast lõuna pool uppunud paatide ja mitmesaja hukkunud põgeniku kohta. Ta avaldas kahetsust selle uue tragöödia pärast ja kinnitas, et parlament teeb kõik võimaliku, et see ei korduks.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Marielle de Sarnez on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Juhataja on saanud fraktsioonide GUE/NGL ja ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

TRAN-komisjon: Stelios Kouloglou

AFCO-komisjon: Stelios Kouloglou

Delegatsioon ELi-Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Stelios Kouloglou

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige ISi kontekstis (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund ja Goffredo Maria Bettini.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas ja József Nagy fraktsiooni PPE nimel, humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel eelkõige rühmitisega Islamiriik (IS) seotud humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei ja Javi López fraktsiooni S&D nimel humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2015protokoll punkt 4.6.


16. Olukord Jeemenis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Afzal Khan, Alyn Smith, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios ja Neena Gill, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


17. ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste raamistik (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste raamistik (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar ja Branislav Škripek.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Péter Niedermüller ja Sophia in 't Veld, kes esitas sinist kaarti tõstes kaks küsimust Branislav Škripekile, kes neile vastas, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski ja Miltiadis Kyrkos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


18. Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tomáš Zdechovský ja Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ildikó Gáll-Pelcz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová ja Helga Stevens.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Angelika Mlinar, Malin Björk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini ja Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton.

(Arutelu jätkamine: vt 11.2.2015protokoll punkt 20)


19. Maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine

Istungi juhataja andis teada, et ta oli saanud esimeeste konverentsilt maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamise kohta ettepanekud, mis on kättesaadavad Europarli veebisaidil.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. veebruar 2015 kell 21.00.

Hääletus: 12. veebruaril 2015 kell 11.00.


20. Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: vt 11.2.2015protokoll punkt 18)

Sõna võtsid Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen ja Barbara Matera.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 21.30 ja jätkus kell 21.40.)


21. Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ECR taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Amjad Bashir


22. Ravimite kättesaadavus ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ravimite kättesaadavus ELis (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane James, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Giulia Moi ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 548.169/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.20.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika