Indeks 
Zapisnik
PDF 297kWORD 231k
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Mjere protiv terorizma (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 8.Priprema za neslužbeni sastanak šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (rasprava)
 9.Glasovanje
  
9.1.Zaštitne mjere predviđene u Sporazumu s Islandom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Mjere u pogledu antidampinških i antisubvencijskih pitanja ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Kombinirani učinak antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Zajednička pravila za uvoz ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Zajednička pravila za izvoz ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.8.Pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.9.Pristupanje Rusije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.10.Pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.11.Pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.12.Pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.13.Pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.14.Provjera valjanosti mandata (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.15.Prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama ***I (glasovanje)
  
9.16.Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Senegala *** (glasovanje)
  
9.17.Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA (glasovanje)
  
9.18.Mjere protiv terorizma (glasovanje)
  
9.19.Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom (glasovanje)
  
9.20.Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (glasovanje)
  
9.21.Rad Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Izjava Predsjedništva
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Sastav odbora i izaslanstava
 15.Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (rasprava)
 16.Stanje u Jemenu (rasprava)
 17.Demokratski okvir EU-a, vladavina prava i temeljna prava (rasprava)
 18.Put naprijed za Frontex i Europski potporni ured za azil (rasprava)
 19.Imenovanje članova Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 20.Put naprijed za Frontex i Europski potporni ured za azil (nastavak rasprave)
 21.Sastav međuparlamentarnih izaslanstava
 22.Pristup lijekovima u EU-u (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.

°
° ° °

Govorio je Emmanouil Glezos kako bi zatražio održavanje rasprave o „ratnoj odšteti” Njemačke Grčkoj.


2. Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA (2014/2997(RSP))

Rasprava je održana 17. prosinca 2014 (točka 15 zapisnika od 17.12.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld i Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eva Joly i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope i Jørn Dohrmann, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje je provodila CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler i Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o sažetkom izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika od 11.2.2015..


3. Mjere protiv terorizma (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Mjere protiv terorizma (2015/2530(RSP))

Rasprava je održana 28. siječnja 2015 (točka 12 zapisnika od 28.1.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek i Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld i Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat i Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev i Arnaud Danjean, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Glasovanje: točka 9.18 zapisnika od 11.2.2015..


4. Podnošenje dokumenata

Sljedeće dokumente podnijeli su Vijeće i Komisija:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 3/2015. - dio III. - Komisija (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 4/2015. - dio III. - Komisija (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 5/2015. - dio III. - Komisija (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 6/2015. - dio III. - Komisija (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 7/2015. - dio III. - Komisija (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 2/2015. - dio III. - Komisija (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2015. - dio III. - Komisija (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 1/2015 - Europski ombudsman (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 2/2014.- BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 9/2015.- dio III. - Komisija (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 8/2015.- dio III. - Komisija (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 10/2015.-dio III. - Komisija (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Komisije DEC 54/2014.

U skladu s odredbama članka 13. stavka 2. točke (a) Financijske uredbe, Europska služba za vanjsko djelovanje obavijestila je proračunsko tijelo o tome da su u odobrena sredstva za 2015. prenesena proračunska sredstva iz 2014. godine - linija 20101 i linija 3003.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune na svojoj sjednici održanoj 5. veljače 2015. odobrio je nacrt Komisije o prijenosu odobrenih sredstava DEC 1/2015.


6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- DELEGIRANA DIREKTIVA Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u senzorima od polivinil-klorida u medicinskim proizvodima za dijagnostiku in vitro (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 30. siječnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka, 30. siječnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana direktive Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu kadmija u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 30. siječnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u sustavima za intravaskularno ultrazvučno snimanje (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 30. siječnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije оd 2.2.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu prijelaznih odredbi (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 2. veljače 2015.
Upućeno nadležnom odboru: PECH


7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Odluka Komisije o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima ekološke učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u maloprodajnom sektoru u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - rok: 30.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu probnih letova (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - rok: 4.5.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2-naftiloksi octenu kiselinu, acetoklor, kloropikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil i spinosad u ili na određenim proizvodima (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - rok: 27.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe silicijeva dioksida (E 551) u polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimeru (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - rok: 30.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


8. Priprema za neslužbeni sastanak šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za neslužbeni sastanak šefova država ili vlada (12. veljače 2015.) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luděk Niedermayer, Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Nuttall, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, nezavisni zastupnik, i Herbert Reul.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Kostas Chrysogonos, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Herbertu Reulu, koji je na njega odgovorio, Jörg Leichtfried, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Pavel Telička, Eva Joly i Rolandas Paksas.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Sulík, Angelika Niebler, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Emmanouil Glezos i Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Alessandra Mussolini, te Claude Moraes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić i Neoklis Sylikiotis.

Govorili su: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorio je William (The Earl of) Dartmouth o organizaciji parlamentarnog rada.


9.1. Zaštitne mjere predviđene u Sporazumu s Islandom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda (kodificirani tekst) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0015)


9.2. Mjere u pogledu antidampinških i antisubvencijskih pitanja ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti slijedom izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a u pogledu antidampinških i antisubvencijskih pitanja (kodificirani tekst) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0016)


9.3. Kombinirani učinak antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (kodificirani tekst) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0017)


9.4. Zajednička pravila za uvoz ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz (kodificirani tekst) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0018)


9.5. Zajednička pravila za izvoz ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za izvoz (kodificirani tekst) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0019)


9.6. Pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0020)


9.7. Pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0021)


9.8. Pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0022)


9.9. Pristupanje Rusije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Ruske Federacije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0023)


9.10. Pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi država članica da u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0024)


9.11. Pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0025)


9.12. Pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0026)


9.13. Pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0027)


9.14. Provjera valjanosti mandata (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provjeri valjanosti mandata [2014/2165(REG)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0028)


9.15. Prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0029)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0029)

Govorila je

Inés Ayala Sender (izvjestiteljica) prije glasovanja.


9.16. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Senegala *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0030)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.17. Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA (glasovanje)

Rasprava je održana 17. prosinca 2014. (točka 15 zapisnika od 17.12.2014.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 11. veljače 2015 (točka 3 zapisnika od 11.2.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-0098/2015, B8-0123/2015 i B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0098/2015

Usvojen (P8_TA(2015)0031)

(Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B8-0123/2015 se ne razmatra.)


9.18. Mjere protiv terorizma (glasovanje)

Rasprava je održana 28. siječnja 2015. (točka 12 zapisnika od 28.1.2015.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 11. veljače 2015 (točka 4 zapisnika od 11.2.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 i B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0100/2015

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0122/2015

(koji zamjenjujeB8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 i B8-0132/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki i Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas i Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0032)

(Prijedlog rezolucije B8-0124/2015 se ne razmatra.)


9.19. Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 i B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0099/2015

(koji zamjenjujeB8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 i B8-0131/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni i Lara Comi, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk i Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova i Juan Carlos Girauta Vidal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

Michel Reimon i Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo i Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0033)


9.20. Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0034)


9.21. Rad Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a (glasovanje)

Izvješće o radu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a [2014/2154(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0035)


10. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan i Bruno Gollnisch

Izvješće Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan i Bruno Gollnisch

Izvješće Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Izvješće Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Bruno Gollnisch

Izvješće Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Izvješće Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Izvješće Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly i Angel Dzhambazki

Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly i Angel Dzhambazki

Mjere protiv terorizma - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch i Angel Dzhambazki

Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh i Silvia Costa

Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki i Pilar Ayuso.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:20 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

12. Izjava Predsjedništva

Predsjednica je dala izjavu o brodolomu koji se danas dogodio na jugu Sicilije u kojem su poginule stotine migranata. Izrazila je žaljenje zbog te nove tragedije i uvjeravanja da se Parlament trudi učiniti sve što može da se izbjegne ponavljanje takvih događaja.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Marielle de Sarnez priopćila je da je bila nazočna, ali da njezino ime nije na popisu nazočnih.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednica je od kluba GUE/NGL primila sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor TRAN: Stelios Kouloglou

Odbor AFCO: Stelios Kouloglou

Izaslanstvo parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije: Stelios Kouloglou

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


15. Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Elmar Brok u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boștinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, nezavisna zastupnica, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund i Goffredo Maria Bettini.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo i Ivan Jakovčić.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a 2015/2559(RSP) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová i Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas i József Nagy, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa i Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei i Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika od 12.2.2015..


16. Stanje u Jemenu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Jemenu (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, nezavisni zastupnik, Afzal Khan, Alyn Smith, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios i Neena Gill, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao i Nicola Caputo.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


17. Demokratski okvir EU-a, vladavina prava i temeljna prava (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Demokratski okvir EU-a, vladavina prava i temeljna prava (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Daniel Buda u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar i Branislav Škripek.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Péter Niedermüller i Sophia in 't Veld, kako bi postavila dva pitanja podizanjem plave kartice Branislavu Škripeku, koji je na pitanje odgovorio, Cecilia Wikström, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, i Miltiadis Kyrkos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


18. Put naprijed za Frontex i Europski potporni ured za azil (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Put naprijed za Frontex i Europski potporni ured za azil (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tomáš Zdechovský i Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Ildikó Gáll-Pelcz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová i Helga Stevens.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Angelika Mlinar, Malin Björk, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini i Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton.

(Nastavak rasprave: vidi točku 20. zapisnika od 11.2.2015.)


19. Imenovanje članova Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka

Predsjednica je obavijestila da je od Konferencije predsjednika primila prijedloge za imenovanja u Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične priode ili učinka koja su dostupna na Europarlu.

Rok za podnošenje amandmana: 11. veljače 2015. u 21:00 sat.

Glasovanje: 12. veljače 2015. u 11:00 sati.


20. Put naprijed za Frontex i Europski potporni ured za azil (nastavak rasprave)

(Početak rasprave: vidi točku 18. zapisnika od 11.2.2015.)

Govorili su: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen i Barbara Matera.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 21:30 h, a nastavljena u 21:40 h.)


21. Sastav međuparlamentarnih izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba ECR-a odobrava sljedeće imenovanje:

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mašreka: Amjad Bashir


22. Pristup lijekovima u EU-u (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pristup lijekovima u EU-u (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jens Gieseke u ime Kluba zastupnika PPE-a, Matthias Groote u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane James, Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Inácio Faria u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michèle Rivasi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Giulia Moi i Marek Jurek.

Govorili su: Christos Stylianides i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 548.169/OJJE).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:20 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti