Indekss 
Protokols
PDF 300kWORD 232k
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Terorisma apkarošanas pasākumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Gatavošanās valstu vai vadītāju neoficiālajai sanāksmei 2015. gada 12. februārī (debates)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Nolīgumā ar Islandi paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Pasākumi aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējā ietekme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Kopīgi importa noteikumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Kopīgi eksporta noteikumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.Gabonas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.7.Andoras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.8.Seišelu pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.9.Krievijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.10.Albānijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.11.Singapūras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.12.Marokas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.13.Armēnijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.14.Pilnvaru pārbaude (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.15.Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem ***I (balsošana)
  9.16.Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES un Senegālu *** (balsošana)
  9.17.ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (balsošana)
  9.18.Terorisma apkarošanas pasākumi (balsošana)
  9.19.Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana (balsošana)
  9.20.Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā (balsošana)
  9.21.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes vadītājas paziņojums
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS (debates)
 16.Stāvoklis Jemenā (debates)
 17.ES satvars demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)
 18.Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne (debates)
 19.Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana
 20.Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne (debašu turpinājums)
 21.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 22.Zāļu pieejamība Eiropas Savienībā (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

°
° ° °

Uzstājās Emmanouil Glezos, lai pieprasītu rīkot debates par Vācijas kara nodarījumu kompensācijām Grieķijai.


2. ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)).

Debates notika 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon un Ana Gomes S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld un Javier Nart ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Eva Joly un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope un Jørn Dohrmann ECR grupas vārdā - par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler un Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā - par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.17. punkts.


3. Terorisma apkarošanas pasākumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Terorisma apkarošanas pasākumi (2015/2530(RSP)).

Debates notika 2015. gada 28. janvārī (28.1.2015. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld un Javier Nart ALDE grupas vārdā - par pasākumiem saistībā ar terorismu (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat un Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope un Charles Tannock ECR grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev un Arnaud Danjean PPE grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.18. punkts.


4. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 3/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 – 2015/2023(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 4/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 – 2015/2024(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 5/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 – 2015/2025(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 6/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 – 2015/2026(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 7/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 – 2015/2027(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 2/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 – 2015/2022(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 1/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 – 2015/2028(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 1/2015 - Eiropas ombuds (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 – 2015/2029(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2014 — BEREC birojs (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 – 2015/2030(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 9/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 – 2015/2034(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 8/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 – 2015/2033(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 10/2015 – III iedaļa - Komisija (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 – 2015/2046(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par Komisijas apropriāciju pārvietojuma DEC 54/2014 apstiprināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Ārējās darbības dienests ir informējis budžeta lēmējinstitūciju par tā 2014. gada budžeta apropriāciju pārnešanu uz 2015. gadu – 20101. un 3003. pozīcija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja 2015. gada 5. februāra sanāksmē ir apstiprinājusi Komisijas iesniegto projektu par apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2015.


6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai polivinilhlorīda sensoros in-vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. janvāri.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula (2.2.2015), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pārejas noteikumiem (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. februāri.
nodots atbildīgajai komitejai: PECH


7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, veikuma vides jomā rādītājiem konkrētām nozarēm un izcilības kritērijiem mazumtirdzniecības nozarē, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - termiņš: 30/4/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 748/2012 attiecībā uz izmēģinājuma lidojumiem (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - termiņš: 4/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz 2-naftiloksietiķskābes, acetohlora, hlorpikrīna, diflufenikāna, flurprimidola, flutolanila un spinosada maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - termiņš: 27/3/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz silīcija dioksīda (E 551) izmantošanu polivinilspirta-polietilēnglikola piepotētā kopolimērā (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - termiņš: 30/3/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


8. Gatavošanās valstu vai vadītāju neoficiālajai sanāksmei 2015. gada 12. februārī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās valstu vai vadītāju neoficiālajai sanāksmei 2015. gada 12. februārī (2014/2940(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luděk Niedermayer, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Nuttall, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, pie grupām nepiederošs deputāts un Herbert Reul.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kostas Chrysogonos, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Herbert Reul, kas uz to atbildēja, Jörg Leichtfried, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pavel Telička, Eva Joly un Rolandas Paksas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Angelika Niebler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Emmanouil Glezos un Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, un Claude Moraes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Frans Timmermans un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth par Parlamenta darba organizēšanu.


9.1. Nolīgumā ar Islandi paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0031/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0015).


9.2. Pasākumi aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija (kodificēta redakcija) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0033/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0016).


9.3. Antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējā ietekme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0032/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0017).


9.4. Kopīgi importa noteikumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem importa noteikumiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0040/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0018).


9.5. Kopīgi eksporta noteikumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem eksporta noteikumiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0035/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0019).


9.6. Gabonas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Gabonas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0007/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0020).


9.7. Andoras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Andoras pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0004/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0021).


9.8. Seišelu pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Seišelu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0006/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0022).


9.9. Krievijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Krievijas Federācijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0008/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0023).


9.10. Albānijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Albānijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0002/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0024).


9.11. Singapūras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Singapūras pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0003/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0025).


9.12. Marokas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Marokas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0005/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0026).


9.13. Armēnijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Armēnijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0009/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0027).


9.14. Pilnvaru pārbaude (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pilnvaru pārbaudi [2014/2165(REG)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0013/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0028).


9.15. Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0029).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0029).

Uzstāšanās

Inés Ayala Sender (referente) uzstājās pirms balsošanas.


9.16. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES un Senegālu *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā īstenošanas protokolu [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0010/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0030).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.17. ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (balsošana)

Debates notika 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 11. februārī (11.2.2015. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0098/2015, B8-0123/2015 un B8-0133/2015 (2014/2997(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0098/2015

Pieņemts (P8_TA(2015)0031).

(Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0123/2015 vairs nav spēkā.)


9.18. Terorisma apkarošanas pasākumi (balsošana)

Debates notika 2015. gada 28. janvārī (28.1.2015. protokola 12. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 11. februārī (11.2.2015. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 un B8-0132/2015 (2015/2530(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0100/2015

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0122/2015

(aizstāj B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 un B8-0132/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet un Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki un Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā;

Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas un Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0032).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0124/2015 vairs nav spēkā.)


9.19. Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 un B8-0131/2015 (2015/2526(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0099/2015

(aizstāj B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 un B8-0131/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni un Lara Comi PPE grupas vārdā;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk un Vicky Ford ECR grupas vārdā;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova un Juan Carlos Girauta Vidal ALDE grupas vārdā;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

Michel Reimon un Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0033).


9.20. Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 (2014/2875(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0034).


9.21. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (balsošana)

Ziņojums par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu [2014/2154(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0012/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0035).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Heidi Hautala ziņojums - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan un Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan un Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr un Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0003/2015
Seán Kelly

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly un Angel Dzhambazki

ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly un Angel Dzhambazki

Terorisma apkarošanas pasākumi - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch un Angel Dzhambazki

Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh un Silvia Costa

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki un Pilar Ayuso


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

12. Sēdes vadītājas paziņojums

Sēdes vadītāja sniedza paziņojumu par šodien dienvidos no Sicīlijas notikušo kuģa avāriju, kurā, iespējams, dzīvību zaudēja ap simt imigrantu. Viņa pauda nožēlu par šo jauno traģēdiju un apliecināja, ka Parlaments darīs visu iespējamo, lai šādas traģēdijas neatkārtotos.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Marielle de Sarnez ir informējusi, ka viņa bija klāt sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi GUE/NGL grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

TRAN komiteja: Stelios Kouloglou;

AFCO komiteja: Stelios Kouloglou;

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Stelios Kouloglou.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


15. Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS (2015/2559(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu, pie grupām nepiederoša deputāte, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund un Goffredo Maria Bettini.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā - par humāno krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar Islāma valsti (IV) (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas un József Nagy PPE grupas vārdā - par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā - par IS vardarbības izraisīto humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā - par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei un Javi López S&D grupas vārdā - par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2015. protokola 4.6. punkts.


16. Stāvoklis Jemenā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Jemenā (2015/2557(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Georg Mayer, pie grupām nepiederošs deputāts, Afzal Khan, Alyn Smith, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios un Neena Gill, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao un Nicola Caputo.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


17. ES satvars demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES satvars demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (2015/2558(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Daniel Buda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar un Branislav Škripek.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Péter Niedermüller un Sophia in 't Veld, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Branislav Škripek, kas uz tiem atbildēja, Cecilia Wikström, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, un Miltiadis Kyrkos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās Frans Timmermans un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


18. Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne (2015/2527(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tomáš Zdechovský un Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Ildikó Gáll-Pelcz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová un Helga Stevens.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Angelika Mlinar, Malin Björk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini un Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton.

(Debašu turpinājums: 11.2.2015. protokola 20. punkts.)


19. Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana

Sēdes vadītāja paziņoja, ka ir saņēmusi Priekšsēdētāju konferences priekšlikumus par locekļu iecelšanu Īpašajā komitejā nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos; priekšlikumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 11. februāris, plkst. 21.00.

Balsojums: 2015. gada 12. februāris, plkst. 11.00.


20. Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 11.2.2015. protokola 18. punkts.)

Uzstājās Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen un Barbara Matera.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Frans Timmermans un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 21.30 un atsākta plkst. 21.40.)


21. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Pēc ECR grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm: Amjad Bashir.


22. Zāļu pieejamība Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Zāļu pieejamība Eiropas Savienībā (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Matthias Groote S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane James, Julie Girling ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Giulia Moi un Marek Jurek.

Uzstājās Christos Stylianides un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 548.169/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika