Index 
Notulen
PDF 306kWORD 202k
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Voorbereiding van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (debat)
 9.Stemmingen
  
9.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Maatregelen betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Gecombineerd effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.11.Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.13.Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.14.Onderzoek van de geloofsbrieven (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.15.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***I (stemming)
  
9.16.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en Senegal *** (stemming)
  
9.17.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (stemming)
  
9.18.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (stemming)
  
9.19.Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (stemming)
  
9.20.Oorsprongsetikettering van vlees in verwerkte levensmiddelen (stemming)
  
9.21.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Verklaring van de Voorzitter
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (debat)
 16.Situatie in Jemen (debat)
 17.EU-kader voor democratie, rechtsstatelijkheid en grondrechten (debat)
 18.Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (debat)
 19.Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 20.Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (voortzetting van het debat)
 21.Samenstelling interparlementaire delegaties
 22.Toegang tot geneesmiddelen in de EU (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos die wenst dat een debat wordt gehouden over “herstelbetalingen voor de oorlogsschade” van Duitsland aan Griekenland.


2. Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP))

Het debat heeft op 17 december 2014 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 17.12.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld en Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Eva Joly en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope en Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, over het rapport van de Amerikaanse Senaat over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler en Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, over het samenvattend verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Stemming: punt 9.17 van de notulen van 11.2.2015.


3. Terrorismebestrijdingsmaatregelen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP))

Het debat heeft op 28 januari 2015 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 28.1.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld en Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat en Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev en Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, over terrorismebestrijdingsmaatregelen (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Stemming: punt 9.18 van de notulen van 11.2.2015.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 3/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 4/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 5/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 6/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 7/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 2/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 - Europese Ombudsman (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 2/2014 - BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 9/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 8/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 54/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 2, letter a), van het Financieel Reglement heeft de Europese Dienst voor extern optreden de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de overdracht van de kredieten van zijn begroting 2014 - begrotingslijnen 20101 en 3003 - naar 2015.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 5 februari 2015 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2015 van de Commissie.


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelgeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in polyvinylchloride sensoren in medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2015
Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde verordening (EU) nr. 241/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende eigenvermogensvereisten voor instellingen (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2015
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2015
Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in systemen voor intravasculaire echografie (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2015
Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie van 2.2.2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij wat betreft de overgangsbepalingen (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 februari 2015
Verwezen naar ten principale: PECH


7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Besluit van de Commissie inzake referentiedocumenten betreffende de beste milieubeheerpraktijk, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de detailhandelsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - termijn : 30.4.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot vliegproeven (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - termijn : 4.5.2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-naftyloxyazijnzuur, acetochloor, chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad in of op bepaalde producten (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - termijn : 27.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van siliciumdioxide (E 551) in polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer (E 1209) betreft (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - termijn : 30.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI


8. Voorbereiding van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luděk Niedermayer, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Nuttall, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, niet-fractiegebonden lid, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kostas Chrysogonos, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Herbert Reul, die deze beantwoordt, Jörg Leichtfried, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Telička, Eva Joly en Rolandas Paksas.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Emmanouil Glezos en Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, en Claude Moraes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth over de organisatie van de parlementaire werkzaamheden.


9.1. Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0015)


9.2. Maatregelen betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0016)


9.3. Gecombineerd effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0017)


9.4. Gemeenschappelijke regeling voor de invoer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0018)


9.5. Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0019)


9.6. Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0020)


9.7. Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0021)


9.8. Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0022)


9.9. Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van de Russische Federatie tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0023)


9.10. Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0024)


9.11. Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0025)


9.12. Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0026)


9.13. Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0027)


9.14. Onderzoek van de geloofsbrieven (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven [2014/2165(REG)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0028)


9.15. Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0029)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0029)

Het woord werd gevoerd door:

Inés Ayala Sender (rapporteur) vóór de stemming.


9.16. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en Senegal *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal, en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0030)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.17. Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 17 december 2014 (punt 15 van de notulen van 17.12.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 11 februari 2015 (punt 3 van de notulen van 11.2.2015).

Ontwerpresoluties B8-0098/2015, B8-0123/2015 en B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0098/2015

Aangenomen (P8_TA(2015)0031)

(Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0123/2015 komt te vervallen.)


9.18. Terrorismebestrijdingsmaatregelen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 januari 2015 (punt 12 van de notulen van 28.1.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 11 februari 2015 (punt 4 van de notulen van 11.2.2015).

Ontwerpresoluties B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 en B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0100/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0122/2015

(ter vervanging van B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 en B8-0132/2015):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki en Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie;

Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas en Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0032)

(Ontwerpresolutie B8-0124/2015 komt te vervallen.)


9.19. Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 en B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0099/2015

(ter vervanging van B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 en B8-0131/2015):

ingediend door de volgende leden:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni en Lara Comi, namens de PPE-Fractie;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk en Vicky Ford, namens de ECR-Fractie;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova en Juan Carlos Girauta Vidal, namens de ALDE-Fractie;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

Michel Reimon en Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0033)


9.20. Oorsprongsetikettering van vlees in verwerkte levensmiddelen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0034)


9.21. Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU [2014/2154(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0035)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan en Bruno Gollnisch

Verslag Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan en Bruno Gollnisch

Verslag Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Verslag Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr en Bruno Gollnisch

Verslag Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Verslag Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly en Angel Dzhambazki

Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly en Angel Dzhambazki

Terrorismebestrijdingsmaatregelen - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch en Angel Dzhambazki

Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh en Silvia Costa

Oorsprongsetikettering van vlees in verwerkte levensmiddelen - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki en Pilar Ayuso.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

12. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de schipbreuk vandaag ten zuiden van Sicilië waarbij honderden migranten zijn omgekomen. Zij betreurt deze nieuwe tragedie en onderstreept dat het Parlement alles in het werk zal stellen om herhaling ervan te voorkomen.


13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Marielle de Sarnez heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie TRAN: Stelios Kouloglou

Commissie AFCO: Stelios Kouloglou

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: Stelios Kouloglou

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


15. Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund en Goffredo Maria Bettini.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas en József Nagy, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei en Javi López, namens de S&D-Fractie, over de humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 12.2.2015.


16. Situatie in Jemen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Jemen (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Afzal Khan, Alyn Smith, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios en Neena Gill, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


17. EU-kader voor democratie, rechtsstatelijkheid en grondrechten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-kader voor democratie, rechtsstatelijkheid en grondrechten (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar en Branislav Škripek.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Péter Niedermüller en Sophia in 't Veld, om twee “blauwe kaart”-vragen te stellen aan Branislav Škripek, die hierop ingaat, Cecilia Wikström, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, en Miltiadis Kyrkos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


18. Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tomáš Zdechovský en Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Ildikó Gáll-Pelcz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová en Helga Stevens.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angelika Mlinar, Malin Björk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini en Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton.

(Zie punt 20 van de notulen van 11.2.2015 voor het vervolg van het debat)


19. Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect

De Voorzitter deelt mede dat zij van de Conferentie van voorzitters de voorstellen voor de benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect heeft ontvangen; deze staan op Europarl.

Indieningstermijn amendementen: 11 februari 2015, 21.00 uur.

Stemming: 12 februari 2015, 11.00 uur.


20. Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (voortzetting van het debat)

(Zie punt 18 van de notulen van 11.2.2015 voor het begin van het debat)

Het woord wordt gevoerd door Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen en Barbara Matera.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 21.30 uur onderbroken en om 21.40 uur hervat.)


21. Samenstelling interparlementaire delegaties

Op verzoek van de ECR-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Amjad Bashir


22. Toegang tot geneesmiddelen in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toegang tot geneesmiddelen in de EU (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane James, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Giulia Moi en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 548.169/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

vicevoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid