Zoznam 
Zápisnica
PDF 303kWORD 233k
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (predložené návrhy uznesení)
 3.Protiteroristické opatrenia (predložené návrhy uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Príprava neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád (12. februára 2015) (rozprava)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode s Islandom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Antidumpingové a antidotačné opatrenia ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Spoločné pravidlá na dovozy ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Spoločné pravidlá na vývozy ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.9.Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.10.Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.11.Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.12.Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.13.Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.15.Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I (hlasovanie)
  
9.16.Dohoda o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou *** (hlasovanie)
  
9.17.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (hlasovanie)
  
9.18.Protiteroristické opatrenia (hlasovanie)
  
9.19.Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (hlasovanie)
  
9.20.Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (hlasovanie)
  
9.21.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Vyhlásenie predsedníctva
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (rozprava)
 16.Situácia v Jemene (rozprava)
 17.Rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 18.Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (rozprava)
 19.Vymenovanie členov Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 20.Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (pokračovanie rozpravy)
 21.Zloženie medziparlamentných delegácií
 22.Prístup k liekom v EÚ (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Emmanouil Glezos so žiadosťou, aby sa konala rozprava o „vojnových reparáciách“ Nemecka voči Grécku.


2. Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (2014/2997(RSP))

Rozprava sa konala 17. decembra 2014 (bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon a Ana Gomes v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld a Javier Nart v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Eva Joly a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope a Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler a Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, o súhrnnej správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 11.2.2015.


3. Protiteroristické opatrenia (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Protiteroristické opatrenia (2015/2530(RSP))

Rozprava sa konala 28. januára 2015 (bod 12 zápisnice zo dňa 28.1.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld a Javier Nart v mene skupiny ALDE, o opatreniach súvisiacich s terorizmom (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope a Charles Tannock v mene skupiny ECR, o protiteroristrických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, o protiteroristických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev a Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, o protiteroristrických opatreniach (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 11.2.2015.


4. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili tieto dokumenty:

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 3/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 4/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 5/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 6/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 7/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 2/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 1/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov 1/2015 - Európsky ombudsman (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 2/2014 - Úrad BEREC (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 9/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 8/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 10/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 54/2014.

V súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách Európska služba pre vonkajšiu činnosť informovala rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov – riadok 20101 a riadok 3003 z rozpočtového roka 2014 do rozpočtového roka 2015.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 5. februára 2015 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC DEC 1/2015.


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre olovo vpolyvinylchloridových snímačoch diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch C(2015)00383 – 2015/2542(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie ortuti v systémoch intravaskulárneho ultrazvukového zobrazenia (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie z 2. 2. 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2 február 2015
pridelené: gestorský výbor: PECH


7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Rozhodnutie Komisie týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch výsledkov v oblasti environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v maloobchodnom sektore v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - lehota: 30.4.2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o letové testy (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - lehota: 4.5.2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí kyseliny 2-naftyloxyoctovej, acetochlóru, chlórpikrínu, diflufenikanu, flurprimidolu, flutolanilu a spinosadu v určitých produktoch alebo na nich (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - lehota: 27.3.2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie oxidu kremičitého (E 551) v očkovanom kopolymére vinylalkoholu s etylénglykolom (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - lehota: 30.3.2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI


8. Príprava neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád (12. februára 2015) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád (12. februára 2015) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luděk Niedermayer, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Nuttall, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky – nezaradený poslanec a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kostas Chrysogonos, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Herbertovi Reulovi, ktorý na ňu odpovedal, Jörg Leichtfried, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pavel Telička, Eva Joly a Rolandas Paksas.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos a Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, a Claude Moraes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić a Neoklis Sylikiotis.

Vystúpili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth k organizácii parlamentnej činnosti.


9.1. Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode s Islandom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (kodifikované znenie) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0015)


9.2. Antidumpingové a antidotačné opatrenia ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (kodifikované znenie) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0016)


9.3. Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0017)


9.4. Spoločné pravidlá na dovozy ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy (kodifikované znenie) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0018)


9.5. Spoločné pravidlá na vývozy ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0019)


9.6. Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0020)


9.7. Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0021)


9.8. Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Seychel k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0022)


9.9. Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0023)


9.10. Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0024)


9.11. Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0025)


9.12. Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0026)


9.13. Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0027)


9.14. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca [2014/2165(REG)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0028)


9.15. Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0029)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0029)

Vystúpenie

Inés Ayala Sender (spravodajca) pred hlasovaním.


9.16. Dohoda o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0030)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.17. Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 17. decembra 2014 (bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 11. februára 2015 (bod 3 zápisnice zo dňa 11.2.2015).

Návrhy uznesenia B8-0098/2015, B8-0123/2015 a B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA B8-0098/2015

Prijatý (P8_TA(2015)0031)

(Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0123/2015 sa stal bezpredmetným.)


9.18. Protiteroristické opatrenia (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 28 januára 2015 (bod 12 zápisnice zo dňa 28.1.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 11. februára 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 11.2.2015).

Návrhy uznesenia B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 a B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA B8-0100/2015

Zamietnutý

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B8-0122/2015

(nahrádzajúci B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 a B8-0132/2015):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet a Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki a Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR;

Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas a Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0032)

(Návrh uznesenia B8-0124/2015 sa stal bezpredmetným.)


9.19. Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 a B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B8-0099/2015

(nahrádzajúci B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 a B8-0131/2015):

podaný týmito poslancami:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni a Lara Comi v mene skupiny PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk a Vicky Ford v mene skupiny ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova a Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

Michel Reimon a Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0033)


9.20. Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0034)


9.21. Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (hlasovanie)

Správa o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ [2014/2154(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0035)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan a Bruno Gollnisch

Správa: Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan a Bruno Gollnisch

Správa: Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Správa: Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr a Bruno Gollnisch

Správa: Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Správa: Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

Protiteroristické opatrenia - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch a Angel Dzhambazki

Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh a Silvia Costa

Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki a Pilar Ayuso.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

12. Vyhlásenie predsedníctva

Predsedníčka urobila vyhlásenie k dnešnému potopeniu lode južne od Sicílie, pri ktorom zahynulo približne sto utečencov. Vyjadrila poľutovanie nad touto novou tragédiou a uistila, že Parlament urobí všetko potrebné na to, aby sa už nezopakovala.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Marielle de Sarnez informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predsedníčka dostala od skupín GUE/NGL a ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor TRAN: Stelios Kouloglou

výbor AFCO: Stelios Kouloglou

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Stelios Kouloglou

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


15. Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezaradená poslankyňa, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund a Goffredo Maria Bettini.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas a József Nagy v mene skupiny PPE, o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei a Javi López v mene skupiny S&D, o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 12.2.2015.


16. Situácia v Jemene (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Jemene (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene výboru podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Georg Mayer – nezaradený poslanec, Afzal Khan, Alyn Smith, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios a Neena Gill, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


17. Rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar a Branislav Škripek.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Péter Niedermüller a Sophia in 't Veld, aby zdvihnutím modrej karty položili dve otázky Branislavovi Škripekovi, ktorý na ne odpovedal, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, a Miltiadis Kyrkos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


18. Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský a Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Ildikó Gáll-Pelcz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová a Helga Stevens.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Angelika Mlinar, Malin Björk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini a Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton.

(Pokračovanie rozpravy: pozri bod 20 zápisnice zo dňa 11.2.2015)


19. Vymenovanie členov Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku

Predsedajúca oznámila, že jej Konferencia predsedov postúpila návrhy vymenovanie do Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach Europarl.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov: 11. februára 2015 o 21.00 h.

Hlasovanie: 12. februára 2015 o 11.00 h.


20. Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (pokračovanie rozpravy)

(Début du débat: voir bod 18 zápisnice zo dňa 11.2.2015)

Vystúpili títo poslanci: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen a Barbara Matera.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 21.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.40 h.)


21. Zloženie medziparlamentných delegácií

Na základe žiadosti skupiny ECR Parlament schválil toto vymenovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Amjad Bashir


22. Prístup k liekom v EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prístup k liekom v EÚ (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Diane James, Julie Girling v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Giulia Moi a Marek Jurek.

Vystúpili: Christos Stylianides a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 548.169/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia