Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0144/2015

Συζήτηση :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

4.1. Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 και B8-0163/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0144/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 και B8-0163/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan και Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0036)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου