Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2561(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0144/2015

Debatter :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0036

Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

4.1. Burundi: fallet Bob Rugurika (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0144/2015

(ersätter B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev och Monica Macovei för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan och Hugues Bayet för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

Judith Sargentini, Davor Škrlec och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0036)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy