Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2550(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0143/2015

Arutelud :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Hääletused :

PV 12/02/2015 - 4.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0037

Protokoll
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - Strasbourg

4.2. Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0143/2015

(asendades B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 ja B8-0158/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli ja Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0037)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0162/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, enne hääletust.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika