Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2550(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0143/2015

Keskustelut :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0037

Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg

4.2. Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0143/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 ja B8-0158/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini ja Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0037)

(Päätöslauselmaesitys B8-0162/2015 raukesi.)

Puheenvuoro:

ennen äänestystä Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö