Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2550(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0143/2015

Debatter :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0037

Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

4.2. Saudiarabien: fallet Raif Badawi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 och B8-0162/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0143/2015

(ersätter B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 och B8-0158/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli och Brando Benifei för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet och Dita Charanzová för ALDE-gruppen,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini och Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0037)

(Resolutionsförslag B8-0162/2015 bortföll.)

Inlägg

Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, före omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy