Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0150/2015

Συζήτηση :

PV 12/02/2015 - 3.3
CRE 12/02/2015 - 3.3

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0038

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

4.3. Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 και B8-0161/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0150/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 και B8-0161/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Ελένη Θεοχάρους, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Elmar Brok, Λευτέρης Χριστοφόρου, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Neena Gill και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0038)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου