Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0136/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0040

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

4.6. Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 και B8-0142/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0136/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 και B8-0142/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi και József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Νίκος Ανδρουλάκης, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jonathan Arnott μετά τις ψηφοφορίες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου