Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg

4. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Burundi: Bob Rugurikan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0144/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan ja Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0143/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 ja B8-0158/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini ja Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0037)

(Päätöslauselmaesitys B8-0162/2015 raukesi.)

Puheenvuoro:

ennen äänestystä Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta.


4.3. Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0150/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0038)


4.4. Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0039)

Puheenvuoro:

Philippe Lamberts menettelystä erityisvaliokunnan asettamiseksi (puhemies muistutti puheenjohtajakokouksen toimivallasta asiassa).


4.5. Jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUS

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 12.2.2015 liite 1)


4.6. Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 ja B8-0142/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0136/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 ja B8-0142/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, David Campbell Bannerman ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron äänestysten jälkeen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö