Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

4. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Burundi: fallet Bob Rugurika (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0144/2015

(ersätter B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev och Monica Macovei för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan och Hugues Bayet för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

Judith Sargentini, Davor Škrlec och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudiarabien: fallet Raif Badawi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 och B8-0162/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0143/2015

(ersätter B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 och B8-0158/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli och Brando Benifei för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet och Dita Charanzová för ALDE-gruppen,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini och Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0037)

(Resolutionsförslag B8-0162/2015 bortföll.)

Inlägg

Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, före omröstningen.


4.3. Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0150/2015

(ersätter B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev och Monica Macovei för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill och Biljana Borzan för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara och Eleonora Evi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0038)


4.4. Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)

Förslag till beslut, framlagt av talmanskonferensen, i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen, om irättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt och fastställande av dess behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0039)

Inlägg

Philippe Lamberts yttrade sig om det förfarande som använts vid inrättandet av de särskilda utskottet. (Talmannen påminde om talmanskonferensens behörighet på detta område.)


4.5. Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)

Talmanskonferensens förslag: utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

Förklarades godkänt (bilaga 1 i protokollet av den 12.2.2015)


4.6. Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 och B8-0142/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0136/2015

(ersätter B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 och B8-0142/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi och József Nagy för PPE-gruppen,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán och José Inácio Faria för ALDE-gruppen,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Talare: Jonathan Arnott efter omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy