Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

8. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/2035(INL))


Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (2015/2041(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, JURI, CONT)

- Διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τη διαδικασία του 2014 (2015/2040(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

επιτροπή AFET (συνδεδεμένη επιτροπή)

- Ο αντίκτυπος που έχουν οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές στις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (2015/2037(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO) (συνδεδεμένες επιτροπές)

επιτροπή AFET

- Η στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία (2015/2036(INI))

επιτροπή CULT

- Συνέχεια που δόθηκε στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (2015/2039(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή DEVE

- Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (2015/2044(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή EMPL

- Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – 2013 (2015/2042(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON)

επιτροπή INTA

- Εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη (2015/2038(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) (2014/2228(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν (2014/2230(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

- Προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (2014/2229(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

επιτροπή DEVE

- Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε χώρες εκτός ΕΕ (2014/2233(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: DEVE

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (2014/2254(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

επιτροπή FEMM

- Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (2014/2247(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

- Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση (2014/2245(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Επιτροπή LIBE

- Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), τα οποία είναι ευρέως γνωστά ως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (2014/2243(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ITRE, LIBE

Έκθεση πρωτοβουλίας (άρθρο 99 του Κανονισμού)
- Προσωρινή έκθεση με θέμα την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (2015/2043(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: BUDG, JURI, CONT

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου