Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 февруари 2015 г. - Страсбург

9. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен текст) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

В съответствие с член 304 от Договора, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за решение на Съвета за за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

INTA

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу детската онлайн порнография (B8-0085/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно безопасността на хранителните опаковки (B8-0086/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на рибарите от региона Венето (B8-0087/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно помощите за селскостопанските производители за справяне със спада в цената на млякото след премахването на системата на квоти (B8-0088/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно продажбата на фалшиво наливно просеко в Англия (B8-0089/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прилагането на принципа за справедливо възнаграждение в европейската нормативна уредба относно лекарствата – справедливост за жертвите на талидомида (B8-0090/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mario Borghezio. Предложение за резолюция относно значението на кооперативните дружества с масово дялово участие в управлението на кредитирането в момент на икономическа криза (B8-0091/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на фондовете за туризма (B8-0092/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно укрепването на европейската политика в областта на горите (B8-0094/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно признаването от страна на Турция на геноцида, извършен през 1915 г. над арменците в страната (B8-0096/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно нелоялните социални практики във въздушния транспорт в Европа (B8-0134/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

Правна информация - Политика за поверителност