Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. února 2015 - Štrasburk

9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

INTA

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti dětské pornografii na internetu (B8-0085/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o bezpečnosti potravinových obalů (B8-0086/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně benátských rybářů (B8-0087/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pomoci chovatelům v souvislosti s poklesem cen mléka po zrušení systému kvót (B8-0088/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělaném vínu Prosecco prodávaném jako stáčené víno v Anglii (B8-0089/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o uplatňování zásady spravedlivého odškodnění v evropských právních předpisech o lécích – spravedlnost pro oběti thalidomidu (B8-0090/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o významu družstev s veřejnými akciemi v oblasti správy úvěrů v době hospodářské krize (B8-0091/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o propagaci fondů pro cestovní ruch (B8-0092/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji evropské politiky v oblasti lesnictví (B8-0094/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o požadavku na tureckou vládu, aby uznala, že na Arménech žijících v Turecku byla v roce 1915 spáchána genocida (B8-0096/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o nekalých sociálních praktikách v letecké dopravě v Evropě (B8-0134/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

Právní upozornění - Ochrana soukromí