Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg

9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 304 i TEUF ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

INTA

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik påatsikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt iVerdenshandelsorganisationens regi(kodifikation) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af børnepornografi på internettet (B8-0085/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sikkerheden af fødevareemballager (B8-0086/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af fiskerne i Veneto-regionen (B8-0087/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til kvægopdrætterne for at imødegå prisfaldet på mælk efter afskaffelsen af kvoteordningen (B8-0088/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forfalsket Prosecco solgt fra fad i England (B8-0089/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om gennemførelse af princippet om rimelig erstatning i den europæiske lægemiddellovgivning – retfærdighed for thalidomidofrene (B8-0090/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mario Borghezio. Forslag til beslutning om betydningen af kooperative selskaber med folkeandele i forbindelse med kreditforvaltning i en tid med økonomisk krise (B8-0091/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af midlerne til turisme (B8-0092/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af EU's skovbrugspolitik (B8-0094/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff. Forslag til beslutning om Tyrkiets anerkendelse af folkedrabet i 1915 på armeniere i Tyrkiet (B8-0096/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om illoyal social praksis inden for luftfarten i EU (B8-0134/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik