Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (αναδιατύπωση) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

INTA

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κωδικοποίηση) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο (B8-0085/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια της συσκευασίας των τροφίμων (B8-0086/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των αλιέων της Περιφέρειας Βενετίας (B8-0087/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της πτώσης των τιμών του γάλακτος μετά την κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων (B8-0088/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία (B8-0089/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της δίκαιης αποζημίωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τα φάρμακα-δικαιοσύνη για τα θύματα της θαλιδομίδης (B8-0090/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία των συνεταιρισμών λαϊκής συμμετοχής στη διαχείριση των πιστώσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης (B8-0091/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση πόρων για τον τουρισμό (B8-0092/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα δάση (B8-0094/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση από την Τουρκία της γενοκτονίας των Αρμενίων που ζούσαν στην Τουρκία το 1915 (B8-0096/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αθέμιτες κοινωνικές πρακτικές στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη (B8-0134/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου