Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - Strasbourg

9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 teada, et konsulteerib selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0048 – C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
President andis vastavalt aluslepingu artiklile 304 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine (kodifitseeritud) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek internetis levitatava lapsporno vastase võitluse kohta (B8-0085/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toiduainete pakendite ohutuse kohta (B8-0086/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Veneto maakonna kalurite kaitse kohta (B8-0087/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek loomakasvatajatele kvoodisüsteemi kaotamise järgse piimahinna langusega toimetulekuks antava toetuse kohta (B8-0088/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Suurbritannias vaadist müüdava võlts-Prosecco kohta (B8-0089/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek õiglase hüvitamise põhimõtte kohaldamise kohta ravimialastes Euroopa Liidu õigusaktides ning õiguse nõudmise kohta talidomiidi ohvritele (B8-0090/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek avalikkuse esindajatest liikmetega ühistute tähtsuse kohta laenuhalduses majanduskriisi perioodil (B8-0091/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek turismi rahastamise edendamise kohta (B8-0092/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa metsapoliitika tõhustamise kohta (B8-0094/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek Türgis elanud armeenlaste vastu 1915. aastal toimepandud genotsiidi tunnustamise kohta Türgi poolt (B8-0096/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek ebaausate sotsiaalsete tavade kohta Euroopa lennutranspordisektoris (B8-0134/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

Õigusteave - Privaatsuspoliitika