Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/016IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

INTA

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkossa esiintyvän lapsipornon torjunnasta (B8-0085/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys elintarvikepakkausten turvallisuudesta (B8-0086/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Veneton alueen kalastajien suojelusta (B8-0087/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys karjankasvattajille maksettavista tuista kiintiöjärjestelmän poistamisesta johtuvan maidon hinnan laskun vuoksi (B8-0088/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Englannissa hanasta myytävästä väärennetystä proseccosta (B8-0089/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oikeudenmukaista korvausta koskevan periaatteen sisällyttämisestä EU:n lääkelainsäädäntöön – oikeutta Talidomidin uhreille (B8-0090/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mario Borghezio. Päätöslauselmaesitys osuuskuntien merkityksestä luottojen hallinnoinnissa talouskriisin aikoina (B8-0091/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys matkailun määrärahojen edistämisestä (B8-0092/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys unionin metsäpolitiikan vahvistamisesta (B8-0094/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys vuonna 1915 tapahtuneen Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta Turkissa (B8-0096/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Euroopan lentoliikennealan vilpillisistä sosiaalisista käytännöistä (B8-0134/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö