Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. vasario 12 d. - Strasbūras

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik“) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (nauja redakcija) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))

Pagal Sutarties 304 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

INTA

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatantis Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų pornografija internete (B8-0085/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto pakuočių saugos (B8-0086/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veneto žvejų apsaugos (B8-0087/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos ūkininkams, kad jie galėtų prisitaikyti prie panaikinus kvotų sistemą sumažėjusių pieno kainų (B8-0088/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Anglijoje pilstomo ir parduodamo netikro putojančio vyno „Prosecco“ (B8-0089/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Teisingos kompensacijos principo įtraukimas į Europos teisės aktus dėl vaistų. Teisingumo talidomido aukoms užtikrinimas“ (B8-0090/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mario Borghezio. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smulkiųjų akcininkų kooperatinių bendrovių svarbos valdant paskolas krizės metu (B8-0091/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl turizmui skirtų lėšų naudojimo skatinimo (B8-0092/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos miškų politikos skatinimo (B8-0094/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos pripažinimo, kad 1915 m. prieš Turkijoje gyvenančius armėnus buvo vykdomas genocidas (B8-0096/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos socialinės praktikos Europos oro transporto sektoriuje (B8-0134/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

Teisinis pranešimas - Privatumo politika