Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 februari 2015 - Straatsburg

9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (herschikking) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de Europese Unie en de regering van de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

INTA

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (codificatie) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

2) van de leden ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van kinderporno via internet (B8-0085/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de veiligheid van de verpakkingen van levensmiddelen (B8-0086/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van de vissers uit de regio Veneto (B8-0087/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan veehouders ter compensatie van de daling van de melkprijs na de afschaffing van de quotaregeling (B8-0088/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over nep-Prosecco van de tap in Engeland (B8-0089/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over toepassing van het beginsel van billijke schadevergoeding in de Europese geneesmiddelenwetgeving - gerechtigheid voor thalidomideslachtoffers (B8-0090/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mario Borghezio. Ontwerpresolutie over het belang van coöperatieve vennootschappen met aandeelhouderschap van de burgers voor het kredietbeheer in tijden van economische crisis (B8-0091/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het promoten van middelen ten behoeve van het toerisme (B8-0092/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de versterking van het Europees bosbouwbeleid (B8-0094/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over de erkenning door Turkije van de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs (B8-0096/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over oneerlijke sociale praktijken in het Europese luchtvervoer (B8-0134/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

Juridische mededeling - Privacybeleid