Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 lutego 2015 r. - Strasburg

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady chroniącego przed skutkami eksterytorialnego stosowania przepisów przyjętych przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nich lub z nich wynikającymi (wersjaprzekształcona) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Zgodnie z art. 304 traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

INTA

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, wszczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (tekstjednolity) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w internecie (B8-0085/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa opakowań żywności (B8-0086/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony weneckich rybaków (B8-0087/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie pomocy dla hodowców przeznaczonej na zmaganie się ze spadkiem cen mleka po zniesieniu systemu kwot (B8-0088/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie podrabianego wina prosecco sprzedawanego z beczek w Anglii (B8-0089/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia zasady równego odszkodowania w europejskich przepisach dotyczących leków – sprawiedliwość dla ofiar Talidomidu (B8-0090/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia spółdzielni z akcjonariatem spółdzielczym dla zarządzania kredytem w czasie kryzysu gospodarczego (B8-0091/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania środków na turystykę (B8-0092/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie optymalizacji europejskiej polityki leśnej (B8-0094/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie uznania przez Turcję ludobójstwa żyjących w tym kraju Ormian popełnionego w 1915 r. (B8-0096/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwych praktyk socjalnych w transporcie lotniczym w Europie (B8-0134/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności