Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. februára 2015 - Štrasburg

9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 oEurópskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred účinkami exteritoriálneho uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (prepracované znenie) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

INTA

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie voblasti spoločnej obchodnej politiky scieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti detskej pornografii na internete (B8-0085/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti potravinových obalov (B8-0086/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane benátskych rybárov (B8-0087/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore určenej chovateľom v súvislosti s poklesom cien mlieka po zrušení systému kvót (B8-0088/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovanom víne Prosecco predávanom ako stáčané víno v Anglicku (B8-0089/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vykonávaní zásady náhrady škody podľa európskeho nariadenia o liekoch – spravodlivosť pre obete lieku talidomid (B8-0090/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o význame družstiev vo verejnom vlastníctve pri riadení úverov v čase hospodárskej krízy (B8-0091/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore fondov pre cestovný ruch (B8-0092/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení európskej politiky v oblasti lesného hospodárstva (B8-0094/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o priznaní Turecka v súvislosti s genocídou Arménov žijúcich v Turecku v roku 1915 (B8-0096/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o nelojálnych sociálnych praktikách v leteckej doprave v Európe (B8-0134/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia