Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 281kWORD 197k
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika
  3.2.Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi
  3.3.Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (ψηφοφορία)
  4.2.Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (ψηφοφορία)
  4.3.Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (ψηφοφορία)
  4.4.Συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου "tax ruling" και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  4.5.Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  4.6.Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (ψηφοφορία)
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1- Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Barbara Kappel και Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Biljana Borzan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao και Anna Záborská.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου Μαρτίου I 2015.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2015)


3.1. Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 και B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Οι Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer και Maurice Ponga παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος


Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francesc Gambús και Claudia Tapardel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Νότης Μαριάς, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015.


3.2. Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 και B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, και ο Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella και Ulrike Lunacek.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015.


3.3. Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 και B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Οι Ska Keller, Νότης Μαριάς, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Τάκης Χατζηγεωργίου, Josef Weidenholzer και Ελένη Θεοχάρους παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Κώστας Χρυσόγονος, James Carver και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Eleonora Forenza σχετικά με τον χθεσινό θάνατο 300 ανθρώπων στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 και B8-0163/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0144/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 και B8-0163/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan και Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0036)


4.2. Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 και B8-0162/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0143/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 και B8-0158/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli και Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Curzio Maltese, Eleonora Forenza και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0037)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0162/2015 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, πριν απο την ψηφοφορία.


4.3. Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 και B8-0161/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0150/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 και B8-0161/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Ελένη Θεοχάρους, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Elmar Brok, Λευτέρης Χριστοφόρου, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Neena Gill και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0038)


4.4. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου "tax ruling" και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού, από τη Διάσεκψη των Προέδρων, για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0039)

Παρέμβαση

Philippe Lamberts, επί της διαδικασίας για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις σχετικές αρμοδιότητες της Διάσκεψης των Προέδρων).


4.5. Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων: ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015)


4.6. Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 και B8-0142/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0136/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 και B8-0142/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi και József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Νίκος Ανδρουλάκης, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jonathan Arnott μετά τις ψηφοφορίες.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr και Seán Kelly.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


8. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/2035(INL))


Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (2015/2041(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, JURI, CONT)

- Διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τη διαδικασία του 2014 (2015/2040(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

επιτροπή AFET (συνδεδεμένη επιτροπή)

- Ο αντίκτυπος που έχουν οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές στις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (2015/2037(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO) (συνδεδεμένες επιτροπές)

επιτροπή AFET

- Η στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία (2015/2036(INI))

επιτροπή CULT

- Συνέχεια που δόθηκε στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (2015/2039(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή DEVE

- Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (2015/2044(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή EMPL

- Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – 2013 (2015/2042(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ECON)

επιτροπή INTA

- Εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη (2015/2038(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) (2014/2228(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν (2014/2230(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

- Προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (2014/2229(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

επιτροπή DEVE

- Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε χώρες εκτός ΕΕ (2014/2233(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: DEVE

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (2014/2254(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

επιτροπή FEMM

- Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (2014/2247(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

- Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση (2014/2245(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Επιτροπή LIBE

- Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), τα οποία είναι ευρέως γνωστά ως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (2014/2243(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ITRE, LIBE

Έκθεση πρωτοβουλίας (άρθρο 99 του Κανονισμού)
- Προσωρινή έκθεση με θέμα την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (2015/2043(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: BUDG, JURI, CONT


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (αναδιατύπωση) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

INTA

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κωδικοποίηση) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο (B8-0085/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια της συσκευασίας των τροφίμων (B8-0086/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των αλιέων της Περιφέρειας Βενετίας (B8-0087/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της πτώσης των τιμών του γάλακτος μετά την κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων (B8-0088/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία (B8-0089/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της δίκαιης αποζημίωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τα φάρμακα-δικαιοσύνη για τα θύματα της θαλιδομίδης (B8-0090/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία των συνεταιρισμών λαϊκής συμμετοχής στη διαχείριση των πιστώσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης (B8-0091/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση πόρων για τον τουρισμό (B8-0092/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα δάση (B8-0094/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση από την Τουρκία της γενοκτονίας των Αρμενίων που ζούσαν στην Τουρκία το 1915 (B8-0096/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αθέμιτες κοινωνικές πρακτικές στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη (B8-0134/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN


10. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


11. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2015.


12. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Παράρτηµα 1- Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος

CS01

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου "tax ruling" και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος

(45)

Τακτικά μέλη

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   ΚΥΡΤΣΟΣ Γεώργιος

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   ΚΑΪΛΗ Εύα

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου