Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 257kWORD 167k
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Bob Rugurika juhtum Burundis
  3.2.Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum
  3.3.Ashiast kadunud inimeste massihauad Ornithi külas Küprose okupeeritud osas
 4.Hääletused
  4.1.Bob Rugurika juhtum Burundis (hääletus)
  4.2.Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum (hääletus)
  4.3.Ashiast kadunud inimeste massihauad Ornithi külas Küprose okupeeritud osas (hääletus)
  4.4.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine (hääletus)
  4.5.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)
  4.6.Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) (hääletus)
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 11.Järgmiste istungite ajakava
 12.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1- Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Barbara Kappel ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Biljana Borzan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao ja Anna Záborská.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2015. aasta märtsi esimese osaistungjärgu ajal.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 10.2.2015protokoll punkt 2.)


3.1. Bob Rugurika juhtum Burundis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer ja Maurice Ponga tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Francesc Gambús ja Claudia Tapardel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2015protokoll punkt 4.1.


3.2. Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, ja Cristian Dan Preda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marc Tarabella ja Ulrike Lunacek.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.2.2015protokoll punkt 4.2.


3.3. Ashiast kadunud inimeste massihauad Ornithi külas Küprose okupeeritud osas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer ja Eleni Theocharous tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel, Demetris Papadakis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand (fraktsioonilise kuuluvuseta), Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver ja Lampros Fountoulis.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12. veebruar 2015.

°
° ° °

Sõna võttis Eleonora Forenza 300 isiku hukkumise teemal päev varem Lampedusa lähistel.

Parlament pidas üheminutilise leinaseisaku.


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Bob Rugurika juhtum Burundis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0144/2015

(asendades B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ja B8-0163/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei fraktsiooni PPE nimel,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan ja Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ja B8-0162/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0143/2015

(asendades B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 ja B8-0158/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli ja Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0037)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0162/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, enne hääletust.


4.3. Ashiast kadunud inimeste massihauad Ornithi külas Küprose okupeeritud osas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0150/2015

(asendades B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei fraktsiooni PPE nimel,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill ja Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0038)


4.4. Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas esimeeste konverents vastavalt kodukorra artiklile 197 maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0039)

Sõnavõtt

Philippe Lamberts, kes käsitles erikomisjoni moodustamise korda (juhataja tuletas talle meelde esimeeste konverentsi pädevust asjaomases küsimuses)


4.5. Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)

Esimeeste komisjoni ettepanek: Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ESIMEESTE KONVERENTSI ETTEPANEK

Heaks kiidetud (12.2.2015protokoll lisa 1)


4.6. Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 ja B8-0142/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0136/2015

(asendades B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 ja B8-0142/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi ja József Nagy fraktsiooni PPE nimel,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán ja José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Sõna võttis Jonathan Arnott (pärast hääletust).


5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr ja Seán Kelly.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


8. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Esimeeste konverentsi 5. veebruari 2015. aasta otsuse alusel

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFCO-komisjon

- Valimisi puudutava õiguse reformimine Euroopa Liidus (2015/2035(INL))


Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

AFCO-komisjon

- ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (2015/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI, CONT)

- Volinike kuulamistega seotud menetlused ja tavad ning 2014. aastal saadud kogemused (2015/2040(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET-komisjon (kaasatud komisjon)

- Euroopa kaitseturgudel ilmnevate suundumuste mõju Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele (2015/2037(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO) (kaasatud komisjonid)

AFET-komisjon

- Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (2015/2036(INI))

CULT-komisjon

- Bologna protsessi rakendamise järelmeetmed (2015/2039(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

DEVE-komisjon

- Arengu rahastamine (2015/2044(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

EMPL-komisjon

- Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine - 2013 (2015/2042(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON)

INTA-komisjon

- Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamine seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega (2015/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

INTA-komisjon

- Soovitused Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks (2014/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

FEMM-komisjon

- Praegune poliitiline olukord Afganistanis (2014/2230(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (2014/2229(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE-komisjon

- ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika mõju avaliku ja erasektori algatustele väljaspool ELi asuvates riikides (2014/2233(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2013–2014) (2014/2254(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM-komisjon

- Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseerunud kogukonnad (2014/2247(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

- Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu: majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (2014/2245(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE-komisjon

- Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide ehk RPA-süsteemide (mida üldiselt tuntakse mehitamata õhusõidukite (UA) nime all) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (2014/2243(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ITRE, LIBE

Algatusraport (kodukorra artikkel 99)
- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta (2015/2043(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE
nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI, CONT


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 teada, et konsulteerib selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0048 – C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
President andis vastavalt aluslepingu artiklile 304 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine (kodifitseeritud) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek internetis levitatava lapsporno vastase võitluse kohta (B8-0085/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toiduainete pakendite ohutuse kohta (B8-0086/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Veneto maakonna kalurite kaitse kohta (B8-0087/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek loomakasvatajatele kvoodisüsteemi kaotamise järgse piimahinna langusega toimetulekuks antava toetuse kohta (B8-0088/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Suurbritannias vaadist müüdava võlts-Prosecco kohta (B8-0089/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek õiglase hüvitamise põhimõtte kohaldamise kohta ravimialastes Euroopa Liidu õigusaktides ning õiguse nõudmise kohta talidomiidi ohvritele (B8-0090/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek avalikkuse esindajatest liikmetega ühistute tähtsuse kohta laenuhalduses majanduskriisi perioodil (B8-0091/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek turismi rahastamise edendamise kohta (B8-0092/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa metsapoliitika tõhustamise kohta (B8-0094/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek Türgis elanud armeenlaste vastu 1915. aastal toimepandud genotsiidi tunnustamise kohta Türgi poolt (B8-0096/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek ebaausate sotsiaalsete tavade kohta Euroopa lennutranspordisektoris (B8-0134/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN


10. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


11. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 25. veebruaril 2015.


12. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Lisa 1- Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine

CS01

Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon

(45)

Täisliikmed

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

Fraktsioonilise kuuluvuseta (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Õigusteave - Privaatsuspoliitika