Indekss 
Protokols
PDF 264kWORD 188k
Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  3.1.Burundi — Bob Rugurika lieta
  3.2.Saūda Arābija — Raif Badawi lieta
  3.3.Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumi Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Burundi — Bob Rugurika lieta (balsošana)
  4.2.Saūda Arābija — Raif Badawi lieta (balsošana)
  4.3.Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumi Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (balsošana)
  4.4.Īpašas komitejas izveide attiecībā uz nodokļu nolēmumiem un citiem līdzīga rakstura vai ietekmes pasākumiem (balsošana)
  4.5.Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana (balsošana)
  4.6.Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS (balsošana)
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana


SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (debates)

Komisijas paziņojums: Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā (2015/2564(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, Barbara Kappel un Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Biljana Borzan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao un Anna Záborská.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2015. gada marta I sesijā.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 10.2.2015. protokola 2. punkts.)


3.1. Burundi — Bob Rugurika lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 un B8-0163/2015 (2015/2561(RSP)).

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer un Maurice Ponga iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Francesc Gambús un Claudia Tapardel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić un José Inácio Faria.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2015. protokola 4.1. punkts.


3.2. Saūda Arābija — Raif Badawi lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 un B8-0162/2015 (2015/2550(RSP)).

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, un Cristian Dan Preda iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marc Tarabella un Ulrike Lunacek.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2015. protokola 4.2. punkts.


3.3. Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumi Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 un B8-0161/2015 (2015/2551(RSP)).

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer un Eleni Theocharous iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Demetris Papadakis S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand, pie grupām nepiederošs deputāts, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2015. protokola 4.3. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Eleonora Forenza par 300 cilvēku nāvi vakar pie Lampedūzas krastiem.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Burundi — Bob Rugurika lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 un B8-0163/2015.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0144/2015

(aizstāj B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 un B8-0163/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev un Monica Macovei PPE grupas vārdā,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan un Hugues Bayet S&D grupas vārdā,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā,

Judith Sargentini, Davor Škrlec un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato un Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0036).


4.2. Saūda Arābija — Raif Badawi lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 un B8-0162/2015.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0143/2015

(aizstāj B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 un B8-0158/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli un Brando Benifei S&D grupas vārdā,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini un Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano un Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0037).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0162/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā uzstājās pirms balsošanas.


4.3. Ashia ciema bezvēsts pazudušo iedzīvotāju masveida apbedījumi Ornithi ciemā okupētajā Kipras daļā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 un B8-0161/2015.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0150/2015

(aizstāj B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 un B8-0161/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev un Monica Macovei PPE grupas vārdā,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill un Biljana Borzan S&D grupas vārdā,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0038).


4.4. Īpašas komitejas izveide attiecībā uz nodokļu nolēmumiem un citiem līdzīga rakstura vai ietekmes pasākumiem (balsošana)

Priekšlikums lēmumam, ko Priekšsēdētāju konference iesniegusi saskaņā ar Reglamenta 197. pantu, par Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos izveidi, kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0039).

Uzstāšanās

Philippe Lamberts uzstājās par īpašās komitejas izveidei izmantoto procedūru (sēdes vadītājs atgādināja par Priekšsēdētāju konferences kompetenci šajā jautājumā).


4.5. Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums - Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCES PRIEKŠLIKUMS

Pasludināts par apstiprinātu (12.2.2015. protokola 1. pielikums ).


4.6. Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 un B8-0142/2015.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0136/2015

(aizstāj B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 un B8-0142/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi un József Nagy PPE grupas vārdā,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán un José Inácio Faria ALDE grupas vārdā,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis un Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0040).

°
° ° °

Pēc balsošanas uzstājās Jonathan Arnott.


5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr un Seán Kelly.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


8. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. februāra lēmumu

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

AFCO komiteja

- Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (2015/2035(INL))


Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

AFCO komiteja

- Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (2015/2041(INI))
(atzinums: ENVI, JURI, CONT)

- Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotās procedūras un prakse — 2014. gadā gūtā pieredze (2015/2040(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET komiteja (iesaistītā komiteja)

- Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekme uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā (2015/2037(INI))
(atzinums: ITRE, IMCO) (iesaistītās komitejas)

AFET komiteja

- Stratēģiski militārais stāvoklis Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi aneksēja Krimu (2015/2036(INI))

CULT komiteja

- Turpmākie pasākumi saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu (2015/2039(INI))
(atzinums: EMPL)

DEVE komiteja

- Finansējums attīstības jomā (2015/2044(INI))
(atzinums: BUDG)

EMPL komiteja

- Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana — 2013. gads (2015/2042(INI))
(atzinums: BUDG, ECON)

INTA komiteja

- Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošana (2015/2038(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

INTA komiteja

- Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (2014/2228(INI))
(atzinums: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Nodošana komitejām

FEMM komiteja

- Pašreizējā politiskā situācija Afganistānā (2014/2230(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

- Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (2014/2229(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE komiteja

- ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES (2014/2233(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE

- Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2013.–2014. gadā (2014/2254(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM komiteja

- Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (2014/2247(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM, EMPL

- Ieguldījums nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā (2014/2245(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE komiteja

- Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), droša izmantošana civilās aviācijas jomā (2014/2243(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ITRE, LIBE

Patstāvīgais ziņojums (Reglamenta 99. pants)
- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (2015/2043(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: BUDG, JURI, CONT


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas palielināšanu (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (pārstrādāta redakcija) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas Makao Īpašās pārvaldes apgabala valdību (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

INTA

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret bērnu pornogrāfiju tiešsaistē (B8-0085/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas iepakojuma drošumu (B8-0086/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Veneto reģiona zvejnieku aizsardzību (B8-0087/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu piena ražotājiem saistībā ar piena cenu pazemināšanos pēc kvotu sistēmas atcelšanas (B8-0088/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltoto Prosecco, ko Anglijā pārdod no spiediena iekārtām (B8-0089/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par taisnīgas kompensācijas principa ieviešanu Eiropas tiesiskajā regulējumā par medikamentiem — nodrošināt taisnīgumu cilvēkiem, kuri kļuvuši par talidomīda upuriem (B8-0090/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mario Borghezio. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību nozīmi kredītu pārvaldīšanā ekonomiskās krīzes apstākļos (B8-0091/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tūrisma atbalstam paredzēto fondu izmantošanas sekmēšanu (B8-0092/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas mežu politikas pilnveidošanu (B8-0094/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky un Marcel de Graaff. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai Turcija atzītu 1915. gadā īstenoto genocīdu pret valstī dzīvojošiem armēņiem (B8-0096/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Rezolūcijas priekšlikums par negodīgu sociālo praksi gaisa transporta jomā Eiropā (B8-0134/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN


10. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


11. Nākamo sēžu datumi

Nākamā sēde notiks 2015. gada 25. februārī.


12. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


1. pielikums - Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos locekļu iecelšana

CS01

Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos

(45)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Juridisks paziņojums - Privātuma politika