Index 
Protokoll
PDF 262kWORD 167k
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Burundi: fallet Bob Rugurika
  3.2.Saudiarabien: fallet Raif Badawi
  3.3.Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern
 4.Omröstning
  4.1.Burundi: fallet Bob Rugurika (omröstning)
  4.2.Saudiarabien: fallet Raif Badawi (omröstning)
  4.3.Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern (omröstning)
  4.4.Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  4.5.Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  4.6.Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (omröstning)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Inkomna dokument
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt


ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Birgit Sippel för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Diane Dodds, grupplös, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini, Barbara Kappel och Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Biljana Borzan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao och Anna Záborská.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden mars I 2015.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 10.2.2015.)


3.1. Burundi: fallet Bob Rugurika

Resolutionsförslag B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer och Maurice Ponga redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Francesc Gambús och Claudia Tapardel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić och José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 12.2.2015.


3.2. Saudiarabien: fallet Raif Badawi

Resolutionsförslag B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 och B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy och Josef Weidenholzer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella och Ulrike Lunacek.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 12.2.2015.


3.3. Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern

Resolutionsförslag B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer och Eleni Theocharous redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Demetris Papadakis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 12.2.2015.

Talare: Eleonora Forenza yttrade sig om det fakutm att 300 personer hade mist livet dagen före utanför Lampedusas kust.

Parlamentet höll en tyst minut.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Burundi: fallet Bob Rugurika (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0144/2015

(ersätter B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev och Monica Macovei för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan och Hugues Bayet för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

Judith Sargentini, Davor Škrlec och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudiarabien: fallet Raif Badawi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 och B8-0162/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0143/2015

(ersätter B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 och B8-0158/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli och Brando Benifei för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet och Dita Charanzová för ALDE-gruppen,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini och Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0037)

(Resolutionsförslag B8-0162/2015 bortföll.)

Inlägg

Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, före omröstningen.


4.3. Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0150/2015

(ersätter B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev och Monica Macovei för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill och Biljana Borzan för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara och Eleonora Evi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0038)


4.4. Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)

Förslag till beslut, framlagt av talmanskonferensen, i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen, om irättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt och fastställande av dess behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0039)

Inlägg

Philippe Lamberts yttrade sig om det förfarande som använts vid inrättandet av de särskilda utskottet. (Talmannen påminde om talmanskonferensens behörighet på detta område.)


4.5. Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)

Talmanskonferensens förslag: utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

Förklarades godkänt (bilaga 1 i protokollet av den 12.2.2015)


4.6. Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 och B8-0142/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0136/2015

(ersätter B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 och B8-0142/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi och József Nagy för PPE-gruppen,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán och José Inácio Faria för ALDE-gruppen,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Talare: Jonathan Arnott efter omröstningen.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr och Seán Kelly.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


8. Beslut om vissa dokument

Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 februari 2015

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Reformen av vallagen i Europeiska unionen (2015/2035(INL))


Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, JURI, CONT)

- Förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöterna, lärdomar som kan dras av 2014 års omgång (2015/2040(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET-utskottet (associerat utskott)

- Konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (2015/2037(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO) (associerade utskott)

AFET-utskottet

- Den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim (2015/2036(INI))

CULT-utskottet

- Uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/2039(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

DEVE-utskottet

- Finansiering för utveckling (2015/2044(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

EMPL-utskottet

- Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter – 2013 (2015/2042(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, ECON)

INTA-utskottet

- Genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (2015/2038(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (2014/2228(INI))
(rådgivande utskott: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)


Hänvisningar till utskott

FEMM-utskottet

- Den nuvarande politiska situationen i Afghanistan (2014/2230(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

- Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (2014/2229(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

- Europeiska fonden för strategiska investeringar (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE-utskottet

- De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU (2014/2233(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013-2014) (2014/2254(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM-utskottet

- Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (2014/2247(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

- Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (2014/2245(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE-utskottet

- Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart (2014/2243(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ITRE, LIBE

Initiativbetänkande (artikel 99 i arbetsordningen)
- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (2015/2043(INI)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: BUDG, JURI, CONT


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (omarbetning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Talmannen skulle i enlighet med artikel 304 i fördraget höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas speciella administrativa region Macaos regering om vissa luftfartsaspekter (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

INTA

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

2) från ledamöterna,resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kampen mot barnpornografi på nätet (B8-0085/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om säkra livsmedelsförpackningar (B8-0086/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skyddet för fiskare i regionen Veneto (B8-0087/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stödet till mjölkbönderna för att bemöta problemet med fallande mjölkpriser efter avskaffandet av kvotsystemet (B8-0088/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den falska Prosecco som säljs på fat i England (B8-0089/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om genomförande av principen om skälig ersättning i EU:s läkemedelslagstiftning i syfte att skipa rättvisa för talidomidskandalens offer (B8-0090/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om vikten av kooperativa sammanslutningar med små aktieägare när det gäller kreditförvaltning under en ekonomisk kris (B8-0091/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av medel för turismen (B8-0092/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stärkande av EU:s skogsbruksstrategi (B8-0094/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om Turkiets erkännande av folkmordet på armenierna i Turkiet 1915 (B8-0096/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om illojal social praxis inom EU:s lufttransportsektor (B8-0134/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

TRAN


10. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


11. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle hållas den 25 februari 2015.


12. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Bilaga 1 – Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt

CS01

Särskilda utskottet för skatteabeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt

(45)

Ordinarie ledamöter

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy