Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. februára 2015 - Brusel

7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o úľavy pre postupy údržby lietadiel všeobecného letectva (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - lehota: 10/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - lehota: 10/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - lehota: 16/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - lehota: 12/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - lehota: 19/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia