Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 февруари 2015 г. - Брюксел

8. Решения относно някои документи

Промени във връзка със сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Защита срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действия, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен текст) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, JURI, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

комисия IMCO

- Външното отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните инициативи в държавите извън ЕС (2014/2233(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: DEVE, IMCO

Правна информация - Политика за поверителност