Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 lutego 2015 r. - Bruksela

13. Decyzja podjęta w sprawie ram strategicznych unii energetycznej (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja podjęta w sprawie ram strategicznych unii energetycznej (2015/2565(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho i Nuno Melo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności