Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 февруари 2015 г. - Брюксел

14. Доклад от неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад от неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители (12 февруари 2015 г.) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Krisztina Morvai относно протичането на разискването (председателят направи уточнения), Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Илияна Йотова, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност