Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

14. Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (2015/2942(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Krisztina Morvai επί της διεξαγωγής της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινιστική δήλωση), Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Ελευθέριος Συναδινός, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου