Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2015

Συζήτηση :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0052

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

15. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 [2014/2157(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Ο Pablo Zalba Bidegain παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David Casa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renato Soru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Mara Bizzotto, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi.

Παρεμβαίνουν οι Sylvie Goulard και David Coburn σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινιστική δήλωση), Fulvio Martusciello και Roberto Gualtieri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, ο οποίος επανέρχεται στην πρώτη του παρέμβαση, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Εύα Καϊλή και Ulrike Trebesius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Tibor Szanyi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Pablo Zalba Bidegain.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου